آگهی های خرید شركت فولاد ورق نامدار (نامدار)

خريدار
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياه فولاد مباركهضخامت٣ميلعرض١٠٠٠كيفيت؛st371 ...

30 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خريدار ورق اسيدشويىفولاد مباركهضخامت٢/٥كيفيتw2202186051 ...

24 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خريدار ورق اسيدشويى مباركهضخامت٢/٥كيفيتw220218605107702 ...

24 دی، 1399
خريدار خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق ٨٠روغنى مباركهعرض١٢٥ظرفيت٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

22 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنىضخامت٥٠ظرفيت/اصفهان٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

14 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٥٠عرض١٠٠٠ظرفيت/اصفهان ...

14 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٥٠عرض١٠٠٠كيفيتst12تهر ...

09 دی، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٦٠عرض١٢٥دورول٠٩١٢٧٦٦٠ ...

07 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خريدار ورق اسيدشويىضخامت٢/٥عرض بالايه ٨٧فقط و فقطstw240 ...

07 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسيدشويى فولاد مباركهضخامت٢/٥عرض١٠٠٠فقط و فقط st241 ...

06 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

🧨🧨🧨ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٥٠عرض١٠٠٠كيفيتst12/ظرفيت/ ...

03 دی، 1399
خريد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٥٠عرض١٠٠٠كيفيتst12/ظرفيتقيمت ...

03 دی، 1399
خريدارم خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

🛎🛎ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٥٠عرض١٠٠٠St12/ظرفيت/قيمت م ...

03 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

👈🏻👈🏻👈🏻ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٥٠عرض١٠٠٠كيفيتst12/ظرف ...

03 دی، 1399
خريدار خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٩٠عرض١St12,st14خريدارم ظرفيت ...

02 دی، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق سياه ضخامت ٥،٤Dd11,dd1309127660681

02 دی، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خريدار ورق اسيدشويى ضخامت٢عرض١٠٠٠تهران/٥تن٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

29 آذر، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركهضخامت١عرض٩٥،٩٦،١٤١،١٤٠يك ر ...

29 آذر، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياهضخامت٤ظرفيت/كيفيت؛st24,dd,قيمت مناسب/٠٩١ ...

29 آذر، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

👈🏻👈🏻👈🏻خريدار ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٩٠عرض١١٥يك يا د ...

20 آذر، 1399
خريدار خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى ابعادى فولاد مباركهضخامت١ميلكيفيتst14, ...

20 آذر، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه(ابعادى)ضخامت١ميلكيفيت؛st1 ...

20 آذر، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق فولاد غربضخامت١/٥كوتاه و بلندظرفيت/قيمت مناس ...

18 آذر، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

🔔🔔خريدارم خريدارمورق روغنى فولاد مباركهضخامت ٩٠عرض١كيفي ...

15 آذر، 1399
خريداريم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياه فولاد مباركهضخامت٣عرض١٢٥تهران/٢تنقيمت م ...

13 آذر، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فولاد ورق نامدارخريدار ورق سياه فولاد مباركهضخامت٥عرض١٢ ...

13 آذر، 1399
خريداريم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياه فولاد مباركهضخامت٣ضخامت٥عرض١٢٥تهران/٥تن ...

13 آذر، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنى فولاد مباركهضخامت٧٠عرض١٢٥رول خريدارم٠٩١٢٧٦٦٠٦ ...

12 آذر، 1399
خريدارم
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق الياژىضخامت٣/٥Ck45/ck50/ck40١٠تن خريد دارم٠٩ ...

12 آذر، 1399
خريدار
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

🔔خريدارورق سياه فولاد مباركهضخامت٥و٣ميلعرض١٢٥تهران/٤تن ...

12 آذر، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24