قیمت سایر فلزات

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

ورق آلومینیوم

آلومینیوم 14 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 10 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 15 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 20 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 25 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 30 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 40 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 45 میل 2*6

اکسین A283 08 آبان، 1402

ورق A283 اکسین 10 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 12 میل 2*6

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 12 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 15 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 25 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 30 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 35 میل 2*6

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 35 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 40 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 45 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 50 میل 2*6

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 50 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 60 میل 2*6

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 60 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 70 میل 2*6

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 70 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 80 میل 2*6

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 80 میل 2*12

اکسین A283 12 مهر، 1402

ورق A283 اکسین 8 میل 2*12

اکسین A283 12 شهریور، 1402

ورق A283 اکسین 20 میل 2*12

اکسین A283 12 شهریور، 1402

ورق A283 اکسین 8 میل 2*6

اکسین A283

ورق A516 اکسین 8 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 8 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 10 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 10 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 12 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 12 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 15 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 15 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 20 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 20 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 25 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 25 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 30 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 30 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 35 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 35 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 40 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 40 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 45 میل 2*6

اکسین A516

ورق A516 اکسین 45 میل 2*12

اکسین A516

ورق A516 اکسین 50 میل 2*6

اکسین A516
×