چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 23 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 23 اردیبهشت، 1403
53,200
53,200
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 23 اردیبهشت، 1403
53,000
53,000
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 23 اردیبهشت، 1403
52,000
52,000
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 23 اردیبهشت، 1403
53,000
53,000
ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 23 اردیبهشت، 1403
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 23 اردیبهشت، 1403
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 23 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 20 اردیبهشت، 1403
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 27 فروردین، 1403
ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 27 فروردین، 1403
ورق رنگی سبز 0.5 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 27 فروردین، 1403
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 27 فروردین، 1403
ورق رنگی آبی 0.5 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 27 فروردین، 1403
ورق رنگی پرتغالی 0.5 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 28 اسفند، 1402
ورق رنگی سفید یخچالی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 28 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 16 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 16 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 16 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 16 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 16 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 16 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 12 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 09 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 05 اسفند، 1402
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 05 اسفند، 1402
ورق رنگی آبی 0.6 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 03 آبان، 1402
ورق رنگی آبی 1 عرض1 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 13 تیر، 1402
ورق رنگی آبی 0.9 عرض1 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 13 تیر، 1402
ورق رنگی آبی 0.8 عرض1 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 13 تیر، 1402
ورق رنگی آبی 0.7 عرض1.25 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 13 تیر، 1402
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان 13 تیر، 1402
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 27 خرداد، 1402
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 27 خرداد، 1402
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 27 خرداد، 1402
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد بهمن قیمت ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن 27 خرداد، 1402
ورق رنگی آبی 0.5 عرض1 هفت الماس قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس 30 مرداد، 1401
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق رنگی نورد سمنان

قیمت ورق رنگی امروز

ورق رنگی فولادی یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی در ایران است که به دلیل مقاومت بالای خود در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق رنگی فولادی در بازار ایران تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

قیمت ورق رنگی

در ادامه به مطالب زیر خواهیم پرداخت:

عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق رنگی

  1. قیمت مواد اولیه : قیمت فولاد به عنوان ماده اولیه اصلی تشکیل‌ دهنده ورق رنگی فولادی، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این محصول است. نوسانات قیمت فولاد در بازار جهانی، به طور مستقیم بر قیمت ورق رنگی تأثیر‌می‌گذارد.

  2. نوسانات ارزی : قیمت ورق رنگی در بازار داخلی، به طور مستقیم از قیمت ارز تأثیر می‌پذیرد. افزایش قیمت دلار، قیمت ورق رنگی فولادی را نیز افزایش می‌دهد.

  3. تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه ورق رنگی در بازار نیز بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارد. افزایش تقاضا برای ورق رنگی فولادی، قیمت این محصول را افزایش می‌دهد و کاهش تقاضا، قیمت را کاهش می‌دهد.

  4. نوع پوشش رنگی : نوع پوشش رنگی ورق رنگی نیز بر قیمت این محصول تأثیر‌می‌گذارد. ورق رنگی فولادی با پوشش رنگی پودری، معمولاً قیمت بیشتری نسبت به ورق رنگی فولادی با پوشش رنگی الکترواستاتیک دارد.

  5. ضخامت ورق : ضخامت ورق رنگی نیز بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارد. ورق رنگی فولادی با ضخامت بیشتر، قیمت بیشتری نسبت به ورق رنگی فولادی با ضخامت کمتر دارد.

مشاهده قیمت سایر ورق‌ها:

پیش‌بینی قیمت ورق رنگی در آینده

با توجه به عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق رنگی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این محصول در آینده نیز با نوسانات همراه باشد. افزایش قیمت فولاد در بازار جهانی، یکی از عواملی است که می‌تواند باعث افزایش قیمت ورق رنگی فولادی در آینده شود. همچنین، افزایش تقاضا برای ورق رنگی فولادی در صنایع مختلف، می‌تواند قیمت این محصول را افزایش دهد.

قیمت ورق رنگی در بازار

راهکارهای کاهش قیمت ورق رنگی

با توجه به نوسانات قیمت ورق رنگی در بازار، خریداران این محصول می‌توانند با رعایت نکات زیر، از افزایش هزینه‌های خود جلوگیری کنند:

  1. خرید ورق رنگی در حجم بالا : خرید ورق رنگی فولادی در حجم بالا، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های خرید این محصول شود.

  2. خرید ورق رنگی از تولیدکنندگان داخلی : تولیدکنندگان داخلی ورق رنگی فولادی، معمولاً قیمت‌های رقابتی‌تری نسبت به واردکنندگان ارائه می‌دهند.

  3. خرید ورق رنگی با ضخامت کمتر : ورق رنگی فولادی با ضخامت کمتر، قیمت کمتری نسبت به ورق رنگی فولادی با ضخامت بیشتر دارد.

قیمت ورق رنگی در بازار

نتیجه‌گیری

قیمت ورق رنگی در بازار ایران تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. خریداران این محصول می‌توانند با آگاهی از این عوامل و رعایت نکات گفته‌شده، از افزایش هزینه‌های خود جلوگیری کنند.


درج روزانه قیمت ورق رنگی

در وب سایت فولاد24 میتوانید روزانه به صورت رایگان قیمت ورق‌های رنگی خود را وارد نمایید. همچنین با وارد کردن قیمت‌های خود در صفحه قیمت‌ها، خریداران میتوانند به راحتی با شما ارتباط برقرار کنند و از قیمت‌های شما مطلع شوند. جهت داشتن هر گونه سوال و راهنمایی با شماره تلفن 03135060 تماس حاصل فرمایید.

×