شماره های تماس

فولاد ۲۴ بازار آنلاین خرید و فروش آهن و فولاد

خریدارم

می خواهم محصولات آهن و فولادی بخرم .

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .

شما می توانید در لیست صورت بارها جستجو کنید.

شما می توانید در بین تامین کنندگان فولاد ۲۴ جستجو کنید.

فروشنده ام

فروشنده ام می خواهم از طریق فولاد ۲۴ محصولاتم را بفروشم .

شما می توانید صورت بار روزانه خود را به اطلاع همگان برسانید.

شما می توانید در ﺑﯿﻦ درخواست های خرید ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .

قیمت فلزات

فولاد ۲۴ تا امروز ...
۴۳۳۱

تعداد کل کاربران

۱۰۹۱۵

نعداد کل صورت بارها

۱۰۰۸

تعداد کل درخواست های خرید