چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
44,100
53,900
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
43,190
53,900
ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
43,190
53,900
ورق گالوانیزه 1 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
43,190
53,900
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
42,730
53,500
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
42,730
53,500
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
42,730
53,500
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
42,730
53,500
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
42,730
53,200
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
43,190
53,200
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
44,550
53,800
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
44,550
53,800
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
45,460
53,800
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
45,460
53,800
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
45,460
56,300
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
45,460
55,300
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
44,550
54,400
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
44,550
54,400
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
45,460
57,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
45,460
57,800
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
49,550
49,550
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 30 اردیبهشت، 1403
52,820
62,000
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
50,800
66,100
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
55,500
66,100
ورق گالوانیزه 2 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
48,510
57,600
ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
48,510
61,100
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,190
51,100
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,640
51,100
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
42,550
49,100
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,190
49,400
ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,190
50,100
ورق گالوانیزه 1 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
42,280
50,100
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,000
48,600
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,000
48,600
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
42,280
49,100
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
42,280
49,100
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,820
49,100
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,820
49,100
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,190
51,100
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,190
51,600
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,640
51,600
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,640
51,600
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,640
43,640
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
43,640
43,640
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
44,550
53,100
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 هفت الماس قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
44,550
53,100
ورق سیاه 40 شیت 1.5*6 کاویان ورق سیاه کاویان 30 اردیبهشت، 1403
28,455
33,495
ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان ورق سیاه کاویان 30 اردیبهشت، 1403
28,455
33,300
ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان ورق سیاه کاویان 30 اردیبهشت، 1403
27,818
33,300
ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان ورق سیاه کاویان 30 اردیبهشت، 1403
27,818
33,300

قیمت انواع ورق

ورق‌های فولادی یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی در جهان هستند که در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع بسته‌ بندی، صنایع‌غذایی و غیر‌‌ه کاربرد دارند. این ورق‌ها با توجه به روش تولید، مواد اولیه استفاده شده و خواص و قابلیت‌هایی که دارند، به چندین نمونه مختلف تقسیم می‌شوند.

قیمت انواع ورق

جهت مشاهده قیمت ورق گالوانیزه و رنگی  کلیک کنید.

 

قیمت انواع ورق‌های فولادی و کاربردهای آنها

  • ورق‌های فولادی گرم : این ورق‌ها با استفاده از روش نورد گرم تولید می‌شوند. در این روش، شمش فولادی با دمای بالا در غلتک‌ها نورد شده و به شکل ورق تبدیل می‌شود. ورق های فولادی گرم معمولاً دارای ضخامت بیشتر و استحکام کمتری نسبت به ورق‌های فولادی سرد هستند.

  • ورق‌های فولادی سرد : این ورق‌ها با استفاده از روش نورد سرد تولید می‌شوند. در این روش، شمش فولادی با دمای محیط در غلتک‌ها نورد شده و به شکل ورق تبدیل می‌شود. ورق‌های فولادی سرد معمولاً دارای ضخامت کمتر و استحکام بیشتر نسبت به ورق‌های فولادی گرم هستند.

جهت مشاهده قیمت ورق گرم (سیاه) کلیک کنید.

  • ورق اسید شویی : این ورق‌ها از فولاد ساده کربنی تولید می‌شوند و سطحی صیقلی و بدون روغن دارند. این ورق‌ها معمولاً در صنایعی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌ زدگی است کاربرد دارند.

  • ورق گالوانیزه : این ورق‌ها از فولاد ساده کربنی تولید می‌شوند و یک لایه روی،  بر‌روی آنها قرار دارد. این ورق‌ها دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند و در صنایع مختلفی کاربرد دارند.

  • ورق رنگی : این ورق‌ها از فولاد ساده کربنی یا آلیاژی تولید می‌شوند و یک لایه رنگ بر روی آنها قرار دارد. این ورق‌ها دارای رنگ بندی متنوعی هستند و در صنایع مختلفی کاربرد دارند.

موارد کاربرد ورق‌های فولادی

قیمت ورق فولادی متناسب با ضخامت و اندازه آن متفاوت می‌باشد همچنین این ورق‌ها در صنایع مختلفی کاربرد فراوانی دارند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

جهت مشاهده قیمت ورق روغنی (سرد) کلیک کنید.

 
خرید انواع ورق
 
  1. ساخت و ساز: ورق‌های فولادی در ساخت و ساز ساختمان، پل، سوله و غیره کاربرد دارند.

  2. خودروسازی: ورق‌های فولادی در ساخت بدنه خودرو، شاسی خودرو و غیره کاربرد دارند.

  3. صنایع بسته بندی: ورق‌های فولادی در تولید کارتن، قوطی، ظروف بسته بندی و غیره کاربرد دارند.

  4. صنایع غذایی: ورق‌‌های فولادی در تولید قوطی کنسرو، ظروف غذا و غیره کاربرد دارند.

  5. صنایع نفت و گاز: ورق‌های فولادی در ساخت مخازن، لوله ها و غیره کاربرد دارند.

 

جهت مشاهده قیمت ورق اسید شویی  کلیک کنید.

×