قیمت انواع ورق

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,605
35,425

ورق سیاه 10 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,700
34,550

ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,605
35,425

ورق سیاه 12 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,700
34,550

ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
33,400
35,600

ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
30,597
33,100

ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
29,997
32,800

ورق سیاه 25 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
32,800
32,800

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
30,597
33,354

ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
32,500
33,790

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 12 آذر، 1402
31,000
33,790

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
26,900

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,902

ورق سیاه 25 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
26,900

ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,902

ورق سیاه 30 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
27,800

ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,804

ورق سیاه 35 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
28,000

ورق سیاه 35 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
27,500
30,300

ورق سیاه 40 شیت 1.25*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 12 آذر، 1402
25,500
28,410

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
47,895
48,500

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
47,895
48,500

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
44,036
48,500

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
44,036
45,300

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
40,800
42,696

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
42,096
42,700

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,800
40,897

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
40,300
41,399

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,300
39,404

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,300
39,404

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,000
39,404

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,000
39,404

ورق گالوانیزه 1 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,200
39,404

ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,200
39,404

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,404
39,600

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,404
39,800

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,500
39,905

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
39,600
39,905

ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
40,200
40,396

ورق گالوانیزه 2 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
40,200
40,396

ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
43,700
44,701

ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 12 آذر، 1402
43,700
44,200

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
48,400
48,400

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
44,472
45,400

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
44,200
44,363

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
42,292
42,500

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
42,200
42,292

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
40,657
40,700

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
40,300
40,657

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 12 آذر، 1402
39,400
39,400
×