قیمت انواع لوله فلزی

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

لوله گاز رسانی سایز 1 ضخامت 2.5

لوله گاز رسانی 12 آذر، 1402
37,300
40,200

لوله گاز رسانی سایز 1.2 ضخامت 2.5

لوله گاز رسانی 12 آذر، 1402
37,300
40,200

لوله گاز رسانی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

لوله گاز رسانی 12 آذر، 1402
37,300
40,200

لوله گاز رسانی سایز 1/1.4 ضخامت 2

لوله گاز رسانی 12 آذر، 1402
37,300
40,200

لوله گاز رسانی سایز2 ضخامت 2.5

لوله گاز رسانی 12 آذر، 1402
37,300
40,200

لوله گاز رسانی سایز 3.4 ضخامت 2.5

لوله گاز رسانی 12 آذر، 1402
37,300
40,200

لوله مبلی سایز 10 ضخامت 0.5

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 10 ضخامت 0.9

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 10 ضخامت 1

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 10 ضخامت 1.25

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 13 ضخامت 0.5

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 13 ضخامت 0.9

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 13 ضخامت 1

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 13 ضخامت 1.25

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 16 ضخامت 0.5

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 16 ضخامت 0.9

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 16 ضخامت 1

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 16 ضخامت 1.25

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 18 ضخامت 0.5

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 18 ضخامت 0.9

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 18 ضخامت 1

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 18 ضخامت 1.25

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 20 ضخامت 0.5

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 20 ضخامت 0.9

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 20 ضخامت1

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله مبلی سایز 20 ضخامت 1.25

لوله مبلی 12 آذر، 1402
44,300
44,300

لوله گالوانیزه سایز 1 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز 1 ضخامت 2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز 1.2 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز 1.2 ضخامت2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز 1/1.2 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز 1/1.4 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز2 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز2 ضخامت 2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز 2/1.2 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز 2/1.2 ضخامت 2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز3 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز3 ضخامت 2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز3.4 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز3.4 ضخامت 2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله گالوانیزه سایز4 ضخامت 2

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
53,500
53,500

لوله گالوانیزه سایز4 ضخامت2.5

لوله گالوانیزه 12 آذر، 1402
52,500
52,500

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2

لوله داربستی 12 آذر، 1402
37,000
37,000

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

لوله داربستی 12 آذر، 1402
36,000
36,000

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1

لوله مانیسمان 12 آذر، 1402
810,000
810,001

لوله مانیسمان رده 80 سایز1

لوله مانیسمان 12 آذر، 1402
1,309,995
1,310,000

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1.2

لوله مانیسمان 12 آذر، 1402
405,000
410,004

لوله مانیسمان رده 80 سایز 1.2

لوله مانیسمان 12 آذر، 1402
570,000
570,005

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/1.2

لوله مانیسمان 12 آذر، 1402
1,314,998
1,315,000
×