فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-534

تاریخ عضویت :

01 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن فلزات آلیاژی قوطی و پروفیل میلگرد نبشی و ناودانی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-574

تاریخ عضویت :

13 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

قوطی و پروفیل

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) قوطی و پروفیل انواع لوله ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-5295

تاریخ عضویت :

23 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-5589

تاریخ عضویت :

30 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد نبشی و ناودانی تختال سایر فلزات شمش

کد کاربری :

f24-8712

تاریخ عضویت :

23 تیر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تیرآهن

کد کاربری :

f24-1182

تاریخ عضویت :

29 دی، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن ورق گرم (سیاه) نبشی و ناودانی قوطی و پروفیل انواع لوله

کد کاربری :

f24-3709

تاریخ عضویت :

05 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

آهن اسفنجی شمش میلگرد

خدمات بازرگانی :

آهن اسفنجی

کد کاربری :

f24-8056

تاریخ عضویت :

13 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-837

تاریخ عضویت :

29 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آهن اسفنجی شمش تیرآهن

کد کاربری :

f24-4629

تاریخ عضویت :

18 آبان، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تیرآهن میلگرد

کد کاربری :

f24-4647

تاریخ عضویت :

19 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-3006

تاریخ عضویت :

24 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی قوطی و پروفیل تیرآهن میلگرد ...

کد کاربری :

f24-5182

تاریخ عضویت :

19 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تیرآهن نبشی و ناودانی ...

کد کاربری :

f24-635

تاریخ عضویت :

26 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - لنجان

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-8263

تاریخ عضویت :

31 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن

کد کاربری :

f24-588

تاریخ عضویت :

14 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-10544

تاریخ عضویت :

23 مهر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع مفتول

کد کاربری :

f24-7373

تاریخ عضویت :

08 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

سایر فلزات سایر فلزات انواع مفتول سایر فلزات انواع مفتول تولیدات و مصنوعات فلزی ...

کد کاربری :

f24-6032

تاریخ عضویت :

18 دی، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات رنگی استیل

کد کاربری :

f24-5209

تاریخ عضویت :

19 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-9821

تاریخ عضویت :

10 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ورق گرم (سیاه)

خدمات بازرگانی :

تیرآهن ورق گرم (سیاه) میلگرد ورق گالوانیزه و رنگی نبشی و ناودانی

کد کاربری :

f24-889

تاریخ عضویت :

04 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ورق گرم (سیاه)

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-9895

تاریخ عضویت :

16 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

تختال

خدمات بازرگانی :

تختال

کد کاربری :

f24-9785

تاریخ عضویت :

05 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی قراضه (ضایعات)

کد کاربری :

f24-9735

تاریخ عضویت :

03 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-9703

تاریخ عضویت :

02 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

محصولات تولیدی :

تیرآهن

خدمات بازرگانی :

تیرآهن

کد کاربری :

f24-9408

تاریخ عضویت :

21 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - رئ

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) قوطی و پروفیل انواع لوله انواع مفتول ...

کد کاربری :

f24-9289

تاریخ عضویت :

16 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

فلزات رنگی

خدمات بازرگانی :

فلزات رنگی

کد کاربری :

f24-8841

تاریخ عضویت :

30 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-8008

تاریخ عضویت :

11 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی ...

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی ورق گالوانیزه و رنگی تیرآهن میلگرد ...