قیمت ورق گالوانیزه

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
47,895
48,800

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
47,895
48,800

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
43,500
46,100

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
44,036
45,720

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
40,790
42,696

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
41,800
43,000

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,680
41,500

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
40,003
41,500

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,131
40,500

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,131
40,500

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
38,970
40,500

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
38,970
40,500

ورق گالوانیزه 1 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,022
40,500

ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,022
40,500

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,022
40,500

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,480
45,500

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,480
45,500

ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,894
50,500

ورق گالوانیزه 2 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,894
50,500

ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
42,401
44,701

ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
42,728
44,200

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 13 آذر، 1402
39,022
40,500

ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
57,100
57,100

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
57,100
57,100

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
49,900
49,900

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
47,600
47,600

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
51,100
51,100

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
48,300
48,300

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
46,100
46,100

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
41,200
41,200

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
41,500
41,500

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
40,100
40,100

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
40,400
40,400

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 13 آذر، 1402
40,600
40,600

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
48,700
48,700

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
44,472
45,400

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
44,363
44,500

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
42,292
42,800

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
42,292
42,500

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
40,657
41,000

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
40,600
40,657

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,700
39,700

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,700
39,700

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,700
39,700

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,700
39,700

ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
40,100
40,100

ورق گالوانیزه 1 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,700
39,700

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,900
39,900

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال 13 آذر، 1402
39,900
39,900

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه 13 آذر، 1402
44,701
44,701

قیمت ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه نوعی ورق است که با یک لایه رنگ کوره‌ای رنگ شده است. این نوع ورق به علت زیبایی که دارد زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر زیبایی، در برابر رطوبت و اسید و آسیب‌های بیرونی مقاومت بیشتری نیز دارند. این ورق‌ها  با رنگ‌های اصطلاحا الکترواستاتیک رنگ آمیزی می‌شود و تنوع رنگی آنها در بازار بیش از ده نوع رنگ است.

قیمت ورق گالوانیزه در کارخانه‌های تولید کننده متفاوت است شما در این صفحه می‌توانید بروز ترین قیمت این محصول را در ابعاد و ضخامت‌های مختلف مشاهده کنید و اگر قصد خرید ورق گالوانیزه و رنگی دارید می‌توانید روی گزینه تماس هر تامین کننده کلیک کنید و با مجموعه آنها در ارتباط شوید. همچنین اگر فروشنده این محصول هستید به عنوان تامین کننده می‌توانید بصورت رایگان قیمت محصول خود را در سایت ما وارد کنید.

در این مقاله به مطالب زیر خواهیم پرداخت...

 • ورق گالوانیزه  رنگی
 • ویژگی های ورق گالوانیزه
 • انواع ورق گالوانیزه
 • قیمت ورق رنگی در بازار
 • قیمت ورق رنگی در سه شهر مختلف
 • عوامل تاثیر گذار بر تعیین قیمت ورق گالوانیزه رنگی
 • کاربرد ورق گالوانیزه و رنگی
 • کارخانه های ورق گالوانیزه و رنگی
 • جمع بندی

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق های گالوانیزه رنگی کاربرد زیادی در صنایع متفاوت دارند. به دلیل پوشش و ساختار خوبی که دارند دچار زنگ خوردگی نمی‌شوند، همین امر سبب گریده است که این ورق از محبوبیت خاصی برخوردار شود. 

معمولا فولاد و آهن از عناصری هستند که دچار زنگ زدن و خوردگی و تضعیف و فروریختن می‌شوند. امروزه راه‌های بسیاری برای محافظت از فولاد وجود دارد. فولاد گالوانیزه یکی از همین روش‌ها و اغلب بهترین روش برای اکثر سازه‌های فولاد محسوب می‌شود.

ورق های فولادی از دو روش سرد و گرم ساخته می‌شوند، معمولا ورق‌های نورد گرم پس از تولید در فرآیند گاوانیزه شدن قرار می‌گیرند. به طور دیگر متخصصان در این فرآیند یک لایه ی نازک از جنس عنر فلزی را روی سطح خارجی ورق می‌کشند. گالوانیزیون کردن ورق‌ها مقاوت آن ها را در برابر زنگ زدگی خوردگی افزایش می‌دهد. همچنین معاینه فنی کردن ورق‌های گالوانیزه بسیار ساده تر از سایر ورق ها انجام می‌گردد. 

مشاهده قیمت سایر ورق ها:

قیمت ورق گرم

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق اسید شویی

قیمت ورق قلع اندود

قیمت ورق گالوانیزه و رنگی

ویژگی ها ورق گالوانیزه

این نوع ورق دارای ویژگی های بسیاری است که در مطلب فوق با آنها آشنا می‌شویم...

 • جوشکاری این نوع ورق بسیار ساده و آسان است
 • ظاهری زیبا و براق دارند
 • هزینه تولید آنها نسبت به سایر ورق ها مقرون به صرفه است
 • شکل و فرم گیری ورق های گالوانیزه راحت تر از سایر ورق ها است
 • هزینه نگهدار ورق فولادی گالوانیزه و همچنین تعمیر آن بسیار کمتر از بقیه ورق ها است

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه در انواع مختلفی تولید می‌شوند. همچنین از نظر ابعاد و ضخامت شکل و نحوه آماده سازی متفاوت هستند. ورق گالوانیزه معمولا بر اساس فرمینگ آن ها دسته بندی می‌شود، فرمینگ ورق گالوانیزه فرآیندی است که در تولید این ورق ها انجام می‌شود و موجب شکل پذیری آن ها  می‌شود و در صنایع گوناگون آماده می‌شوند. 

این فرآیند با استفاده از دستگاه های مخصوص انجام می‌گردد. ورق‌های گالوانیزه پس از قرار گرفتن در دستگاه فرمینگ به شکل های مختلفی در می‌آید و برای مصرف آماده می‌شود.

 1. ورق شیروانی: ورق های شیروانی گالوانیزه عمدتا برای ساخت سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند، همچنین طرح‌های گوناگون سینوسی، کرکره‌ای، ذوزنقه‌ای و... دارند. 
 2. تیپ پالرمو: این نوع ورق گالوانیزه که با نام فرم سفال هم شناخته می‌شود، تنها روی ورق های با ضخامت 0.5 میلی متر قابل اجرا هستند. 

قیمت ورق رنگی در بازار

قیمت ورق رنگی وابسته به نوع کارخانه، ابعاد، رنگ ورق و نوسانات ارز و دلار می‌باشد. به طور مثال ورق قهوه‌ای رنگ گالوانیزه قیمت بالاتری نسبت به سایر ورق ها دارد. زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود صدرات ورق هم رونق می‌گیرد و در نتیجه بازار داخلی کشور با کمبود محصول مواجه می‌شود، از طرفی هم قیمت مواد اولیه بیشتر می‌شود. 

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق گالوانیزه در سه شهر مختلف 

•    قیمت ورق گالوانیزه در سمنان: عمده فعالیت این کارخانه در زمینه تولید لوله و پروفیل است، اما ورق گالوانیزه هم نیز تولید می‌کند. قیمت ورق گالوانیزه سمنان به فاکتور هایی از جمله نوسانات ارزی و میزان صادرات و ضخامت ورق گالوانیزه بستگی دارد. به همین دلیل قیمت ورق گالوانیزه به صورت روزانه اعلام می‌شود.

•    قیمت ورق گالوانیزه در شهرکرد: ورق گالوانیزه ای که توسط کارخانه شهرکرد تولید می‌شود در بدنه خودرو ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین خودرو هایی که در بدنه آنها از این ورق استفاده شده است دارای مقاوت بالایی هستند و رنگ پذیری بالایی دارند. قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد هم به عوامل متعددی مانند قیمت ارز در آن روز، وضعیت بورس، رنگی یا بدون رنگ بودن ورق، کیفیت ورق گالوانیزه، ضخامت و ابعاد ورق، میزان واردات و صادرات بستگی دارد.

•    قیمت ورق گالوانیزه مشهد: ورق گالوانیزه تولید شده مشهد دارای تنوع بالایی است و در صنایع گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین کاربرد های مختلفی دارد. به همین دلیل باعث شده است که قیمت های متفاوتی به وجود بیاید، نوسان در قیمت مواد اولیه و همچنین هزینه حمل و نقل از ئیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق گالوانیزه در مشهد هستند.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق گالوانیزه و رنگی

به طور کلی قیمت ورق گالوانیزه به دلیل زیبایی و جذابیت بالایی که دارد بیشتر مورد قیمت گذاری قرار می‌گیرد همچون عواملی مانند کارخانه تولید کننده، کیفیت ورق تولید شده، ضخامت ورق گالوانیزه، ابعاد ورق گالوانیزه، نوسانات ارزی و دلاری بر قیمت ورق گالوانیزه تاثیر بسیاری می‌گذارند. 

قیمت ورق گالوانیزه
 

کاربرد ورق گالوانیزه و رنگی 

کاربرد ورق گالوانیزه به دلیل مقاوم بودن در برار خوردگی برای تولید بدنه و قطعات خودرو، صنایع حمل و نقل کشاورزی، سیستم‌های خنک کننده، دستگاه‌های تصفیه هوا، مصارف خانگی، صنعت کاغذ و لوله و در تمام ساخت و سازهایی که امکان زنگ زدگی وجود دارد، رایج است. 

کارخانه های ورق گالوانیزه و رنگی

 • صنایع هفت الماس
 • صعت فولاد بهمن
 • نورد سمنان
 • پارس فولاد لنجان
 • تاراز چهارمحال 
 • خودرو شهرکرد
 • فولاد مبارکه
 • ورق گالوانیزه سمنان
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • فولاد شهریار تبریز
 • مجتمع فولادی روی اندود کاوه

جمع بندی

در این مطلب به بررسی ورق گالوانیزه پرداختیم، از روش های تولید، مشخصات، و عمر آن صحبت کردیم. همچنین بیان کردیم که گالوانیزاسیون ورق به عمر ورق کمک می‌کند و روش های مختلفی دارد و هرکدام از این روش ها دارای کاربرد و خاصیت متفاوتی هستند. به یاد داشته باشید که اگر می‌خواهید در سازه های طولانی مدت و به صورت مداوم نیاز به نگهداری و تعمیرات نداشته باشند، حتما از این محصول استفاده کنید.

خدمات پشتیبانی وبسایت فولاد 24

یکی از خدمات مهم سایت فولاد۲۴، تبلیغات مجموعه‌های فولادی و اختصاص دادن نیروی پشتیبانی ویژه به هر کاربر می‌باشد. نیروی پشتیبان به صورت روزانه قیمت و موجودی مجموعتون را در سایت بروزرسانی می‌کند. جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره ۰۳۱۳۵۰۶۰ تماس حاصل فرمایید. 

همچنین شما می‌توانید اگر تامین کننده ی این محصول یا محصولات دیگر هستید قیمت محصولات خود را روزانه در سایت فولاد24 به خریداران معرفی کنید و یا اگر خریدار محصولات فولادی هستید درخواست خرید خود را به صورت کاملا رایگان در سایت ما بگذارید. 

تولید ورق کرکره گالوانیزه

×