چت
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 1 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
53,100
53,100
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
54,600
54,600
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
54,600
54,600
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
55,600
55,600
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
55,600
55,600
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
58,800
58,800
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 روی اندود کاوه قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه 29 فروردین، 1403
58,300
58,300
ورق گالوانیزه 3 عرض 1.25 فولاد شهریار تبریز قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز 29 فروردین، 1403
54,200
54,200
ورق گالوانیزه 3 عرض 1 فولاد شهریار تبریز قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز 29 فروردین، 1403
54,200
54,200
ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 فولاد شهریار تبریز قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز 29 فروردین، 1403
59,500
59,500
ورق گالوانیزه 2 عرض 1 فولاد شهریار تبریز قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز 29 فروردین، 1403
60,100
60,100
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
54,800
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
57,000
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
53,800
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
53,800
ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
58,300
ورق گالوانیزه 1 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
53,800
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
51,900
52,600
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
51,900
53,500
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
51,800
52,500
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
51,900
52,700
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
51,900
53,300
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
52,100
52,800
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
54,100
55,500
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
54,300
56,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
55,100
56,900
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
55,100
56,900
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
56,800
59,300
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان 29 فروردین، 1403
57,600
59,300
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
54,600
54,600
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
54,600
54,600
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 1 عرض 1 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
53,600
53,600
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
52,300
52,300
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
53,100
53,100
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 سمنان قیمت ورق گالوانیزه سمنان 29 فروردین، 1403
52,300
52,300

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه نوعی ورق است که با یک لایه رنگ کوره‌ای رنگ شده است. این نوع ورق به علت زیبایی که دارد زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر زیبایی، در برابر رطوبت و اسید و آسیب‌های بیرونی مقاومت بیشتری نیز دارند. این ورق‌ها  با رنگ‌های اصطلاحا الکترواستاتیک رنگ آمیزی می‌شود و تنوع رنگی آنها در بازار بیش از ده نوع رنگ است.

 

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه در کارخانه‌های تولید کننده متفاوت است شما در این صفحه می‌توانید بروز‌ترین قیمت این محصول را در ابعاد و ضخامت‌های مختلف مشاهده کنید و اگر قصد خرید ورق گالوانیزه  دارید می‌توانید روی گزینه تماس هر تامین کننده کلیک کنید و با مجموعه آنها در ارتباط شوید. همچنین اگر فروشنده این محصول هستید به عنوان تامین کننده می‌توانید بصورت رایگان قیمت محصول خود را در سایت ما وارد کنید.

در این مقاله به مطالب زیر خواهیم پرداخت...

 • ورق گالوانیزه

 • ویژگی‌های ورق گالوانیزه

 • انواع ورق گالوانیزه

 • قیمت ورق گالوانیزه در بازار

 • قیمت ورق گالوانیزه در سه شهر مختلف

 • پیش‌بینی قیمت ورق گالوانیزه در آینده

 • کاربرد ورق گالوانیزه

 • کارخانه های ورق گالوانیزه

 • جمع بندی

ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه کاربرد زیادی در صنایع متفاوت دارند. به دلیل پوشش و ساختار خوبی که دارند دچار زنگ خوردگی نمی‌شوند، همین امر سبب گریده است که این ورق از محبوبیت خاصی برخوردار شود. 

معمولا فولاد و آهن از عناصری هستند که دچار زنگ زدن و خوردگی و تضعیف و فروریختن می‌شوند. امروزه راه‌های بسیاری برای محافظت از فولاد وجود دارد. فولاد گالوانیزه یکی از همین روش‌ها و اغلب بهترین روش برای اکثر سازه‌های فولاد محسوب می‌شود.

ورق‌های فولادی از دو روش سرد و گرم ساخته می‌شوند، معمولا ورق‌های نورد گرم پس از تولید در فرآیند گالوانیزه شدن قرار می‌گیرند. به طور دیگر متخصصان در این فرآیند یک لایه‌ی نازک از جنس عنصر فلزی را روی سطح خارجی ورق می‌کشند. گالوانیزیون کردن ورق‌ها مقاوت آن‌ها را در برابر زنگ زدگی خوردگی افزایش می‌دهد. همچنین معاینه فنی کردن ورق‌های گالوانیزه بسیار ساده‌تر از سایر ورق‌ها انجام می‌گردد. 

مشاهده قیمت سایر ورق ها:

ویژگی‌ها ورق گالوانیزه

این نوع ورق دارای ویژگی‌های بسیاری است که در مطلب فوق با آنها آشنا می‌شویم...

 • جوشکاری این نوع ورق بسیار ساده و آسان است.

 • ظاهری زیبا و براق دارند.

 • هزینه تولید آنها نسبت به سایر ورق‌ها مقرون به صرفه است.

 • شکل و فرم گیری ورق‌های گالوانیزه راحت تر از سایر ورق‌ها است.

 • هزینه نگهدار ورق فولادی گالوانیزه و همچنین تعمیر آن بسیار کمتر از بقیه ورق‌ها است.

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه در انواع مختلفی تولید می‌شوند. همچنین از نظر ابعاد و ضخامت شکل و نحوه آماده سازی متفاوت هستند. ورق گالوانیزه معمولا بر اساس فرمینگ آن‌ها دسته بندی می‌شود، فرمینگ ورق گالوانیزه فرآیندی است که در تولید این ورق‌ها انجام می‌شود و موجب شکل پذیری آن‌ها  می‌شود و در صنایع گوناگون آماده می‌شوند. این فرآیند با استفاده از دستگاه‌های مخصوص انجام می‌گردد. ورق‌های گالوانیزه پس از قرار گرفتن در دستگاه فرمینگ به شکل های مختلفی در می‌آید و برای مصرف آماده می‌شود.

 • ورق شیروانی : ورق‌های شیروانی گالوانیزه عمدتا برای ساخت سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند، همچنین طرح‌های گوناگون سینوسی، کرکره‌ای، ذوزنقه‌ای و... دارند. 

 • تیپ پالرمو : این نوع ورق گالوانیزه که با نام فرم سفال هم شناخته می‌شود، تنها روی ورق های با ضخامت 0.5 میلی متر قابل اجرا هستند. 

انواع ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه در بازار

قیمت ورق گالوانیزه در بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق گالوانیزه

قیمت مواد اولیه: قیمت روی به عنوان ماده اصلی تشکیل‌دهنده ورق گالوانیزه، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این محصول است. نوسانات قیمت روی در بازار جهانی، به طور مستقیم بر قیمت ورق گالوانیزه تأثیر می‌گذارد.

نوسانات ارزی: قیمت ورق گالوانیزه در بازار داخلی، به طور مستقیم از قیمت ارز تأثیر می‌پذیرد. افزایش قیمت دلار، قیمت ورق گالوانیزه را نیز افزایش می‌دهد.

تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه ورق گالوانیزه در بازار نیز بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارد. افزایش تقاضا برای ورق گالوانیزه، قیمت این محصول را افزایش می‌دهد و کاهش تقاضا، قیمت را کاهش می‌دهد.

قیمت ورق گالوانیزه در بازار

قیمت ورق گالوانیزه در سه شهر مختلف 

 • قیمت ورق گالوانیزه در سمنان : عمده فعالیت این کارخانه در زمینه تولید لوله و پروفیل است، اما ورق گالوانیزه هم نیز تولید می‌کند. قیمت ورق گالوانیزه سمنان به فاکتور‌هایی از جمله نوسانات ارزی و میزان صادرات و ضخامت ورق گالوانیزه بستگی دارد. به همین دلیل قیمت ورق گالوانیزه به صورت روزانه اعلام می‌شود.

 • قیمت ورق گالوانیزه در شهرکرد : ورق گالوانیزه‌ای که توسط کارخانه شهرکرد تولید می‌شود در بدنه خودرو‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین خودرو‌هایی که در بدنه آنها از این ورق استفاده شده است دارای مقاوت بالایی هستند و رنگ پذیری بالایی دارند. قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد هم به عوامل متعددی مانند قیمت ارز در آن روز، وضعیت بورس، رنگی یا بدون رنگ بودن ورق، کیفیت ورق گالوانیزه، ضخامت و ابعاد ورق، میزان واردات و صادرات بستگی دارد.

 • قیمت ورق گالوانیزه مشهد : ورق گالوانیزه تولید شده مشهد دارای تنوع بالایی است و در صنایع گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین کاربرد‌های مختلفی دارد. به همین دلیل باعث شده است که قیمت‌های متفاوتی به وجود بیاید، نوسان در قیمت مواد اولیه و همچنین هزینه حمل و نقل از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق گالوانیزه در مشهد هستند.

پیش‌بینی قیمت ورق گالوانیزه در آینده

با توجه به عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق گالوانیزه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این محصول در آینده نیز با نوسانات همراه باشد. افزایش قیمت روی در بازار جهانی، یکی از عواملی است که می‌تواند باعث افزایش قیمت ورق گالوانیزه در آینده شود. همچنین، افزایش تقاضا برای ورق گالوانیزه در صنایع مختلف، می‌تواند قیمت این محصول را افزایش دهد.

راهکارهای کاهش قیمت ورق گالوانیزه

با توجه به نوسانات قیمت ورق گالوانیزه در بازار، خریداران این محصول می‌توانند با رعایت نکات زیر، از افزایش هزینه‌های خود جلوگیری کنند:

 1. خرید ورق گالوانیزه در حجم بالا : خرید ورق گالوانیزه در حجم بالا، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های خرید این محصول شود.

 2. خرید ورق‌ گالوانیزه از تولید کنندگان داخلی‌: تولیدکنندگان داخلی ورق گالوانیزه، معمولاً قیمت‌های رقابتی‌تری نسبت به واردکنندگان ارائه می‌دهند.

 3. خرید ورق گالوانیزه با ضخامت کمتر :  ورق گالوانیزه با ضخامت کمتر، قیمت کمتری نسبت به ورق گالوانیزه با ضخامت بیشتر دارد.

با توجه به مطالب گفته‌شده، قیمت ورق گالوانیزه در بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. خریداران این محصول می‌توانند با آگاهی از این عوامل و رعایت نکات گفته‌شده، از افزایش هزینه‌های خود جلوگیری کنند.

قیمت ورق گالوانیزه کرکره

کاربرد ورق گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه به دلیل مقاوم بودن در برار خوردگی برای تولید بدنه و قطعات خودرو، صنایع حمل و نقل کشاورزی، سیستم‌های خنک کننده، دستگاه‌های تصفیه هوا، مصارف خانگی، صنعت کاغذ و لوله و در تمام ساخت و سازهایی که امکان زنگ زدگی وجود دارد، رایج است. 

کارخانه های ورق گالوانیزه

 • صنایع هفت الماس

 • صعت فولاد بهمن

 • نورد سمنان

 • پارس فولاد لنجان

 • تاراز چهارمحال 

 • خودرو شهرکرد

 • فولاد مبارکه

 • ورق گالوانیزه سمنان

 • فولاد امیرکبیر کاشان

 • فولاد شهریار تبریز

 • مجتمع فولادی روی اندود کاوه

 

جمع بندی

در این مطلب به بررسی ورق گالوانیزه پرداختیم، از روش های تولید، مشخصات و عمر آن صحبت کردیم. همچنین بیان کردیم که گالوانیزاسیون ورق به عمر ورق کمک می‌کند و روش های مختلفی دارد و هرکدام از این روش‌ها دارای کاربرد و خاصیت متفاوتی هستند. به یاد داشته باشید که اگر می‌خواهید در سازه های طولانی مدت و به صورت مداوم نیاز به نگهداری و تعمیرات نداشته باشند، حتما از این محصول استفاده کنید.


خدمات پشتیبانی وبسایت فولاد 24

یکی از خدمات مهم سایت فولاد۲۴، تبلیغات مجموعه‌های فولادی و اختصاص دادن نیروی پشتیبانی ویژه به هر کاربر می‌باشد. نیروی پشتیبان به صورت روزانه قیمت و موجودی مجموعتون را در سایت بروزرسانی می‌کند. جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره  ۰۳۱۳۵۰۶۰  تماس حاصل فرمایید. 

همچنین شما می‌توانید اگر تامین کننده ی این محصول یا محصولات دیگر هستید قیمت محصولات خود را روزانه در سایت فولاد24 به خریداران معرفی کنید و یا اگر خریدار محصولات فولادی هستید درخواست خرید خود را به صورت کاملا رایگان در سایت ما بگذارید. 


تولید ورق کرکره گالوانیزه

×