قیمت شمش فولادی تولید قم
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 125*125 قم (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,400
06 بهمن، 1399
قیمت شمش فولادی تولید قزوین
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 150*150 قزوین (12 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,400
06 بهمن، 1399
قیمت شمش فولادی تولید ساوه
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 125*125 ساوه ( 6 متری )
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
0
01 بهمن، 1399
2 شمش فولادی 150*150 ساوه ( 6 متری )
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,400
06 بهمن، 1399
قیمت شمش فولادی تولید یزد
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 100*100 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 100*100 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
100*100 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,300
06 بهمن، 1399
2 شمش فولادی 125*125 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,250
06 بهمن، 1399
3 شمش فولادی 150*150 یزد (6 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,300
06 بهمن، 1399
قیمت شمش فولادی اصفهان
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل گرید قیمت (تومان) نوسان
1 شمش فولادی 120*120 اصفهان (12 متری)
سایز (mm) : 120*120 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
120*120 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,300
06 بهمن، 1399
2 شمش فولادی 125*125 اصفهان (6 متری)
سایز (mm) : 125*125 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
125*125 6 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,300
06 بهمن، 1399
3 شمش فولادی 150*150 اصفهان (12 متری)
سایز (mm) : 150*150 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه گرید : 5SP
150*150 12 کیلوگرم کارخانه 5SP
11,350
06 بهمن، 1399
قیمت ضایعات انبار آهن آلات زرگر
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات زرگر
فله روغنی
9,000
06 بهمن، 1399
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات زرگر
آهن سوپر ویژه
8,750
06 بهمن، 1399
3 آهن ویژه آهن آلات زرگر
آهن ویژه
8,650
06 بهمن، 1399
4 آهن درجه یک آهن آلات زرگر
آهن درجه یک
8,600
06 بهمن، 1399
5 آهن درجه دو آهن آلات زرگر
آهن درجه دو
8,400
06 بهمن، 1399
6 آهن سبک آهن آلات زرگر
آهن سبک
8,200
06 بهمن، 1399
7 در و پنجره آهن آلات زرگر
در و پنجره
8,600
06 بهمن، 1399
8 فله حلب کهنه آهن آلات زرگر
فله حلب کهنه
6,000
06 بهمن، 1399
9 سفاله پوشالی آهن آلات زرگر
سفاله پوشالی
7,750
06 بهمن، 1399
قیمت ضایعات بنگاه آهن آلات ربانی
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات ربانی
فله روغنی
9,100
06 بهمن، 1399
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات ربانی
آهن سوپر ویژه
8,800
06 بهمن، 1399
3 آهن ویژه آهن آلات ربانی
آهن ویژه
8,750
06 بهمن، 1399
4 آهن درجه یک آهن آلات ربانی
آهن درجه یک
8,700
06 بهمن، 1399
5 آهن سبک آهن آلات ربانی
آهن سبک
8,500
06 بهمن، 1399
6 فله حلب کهنه آهن آلات ربانی
فله حلب کهنه
7,300
06 بهمن، 1399
7 چدن ریزبار آهن آلات ربانی
چدن زیربار
8,700
06 بهمن، 1399
قیمت توری مرغی ایران توری
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان چشمه (inch) وزن (kg) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 توری مرغی 3/4 گالوانیزه ایران توری
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 6.5 ابعاد (m) : 45m*1.2m محل تحویل : کارخانه
3/4 6.5 45m*1.2m کارخانه
18,000
06 بهمن، 1399
2 توری مرغی 1 گالوانیزه ایران توری
چشمه (inch) : 1 وزن (kg) : 7.5 ابعاد (m) : 45m*1.2m محل تحویل : کارخانه
1 7.5 45m*1.2m کارخانه
-
قیمت توری مرغی میهن نورد
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان چشمه (inch) وزن (kg) ابعاد (m) محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 توری مرغی 3/4 گالوانیزه میهن نورد
چشمه (inch) : 3/4 وزن (kg) : 6.5 ابعاد (m) : 45*1.2 محل تحویل : کارخانه
3/4 6.5 45*1.2 کارخانه
18,000
06 بهمن، 1399
2 توری مرغی 1 گالوانیزه میهن نورد
چشمه (inch) : 1 وزن (kg) : 7.5 ابعاد (m) : 45*1.2 محل تحویل : کارخانه
1 7.5 45*1.2 کارخانه
-
قیمت رابیتس شهر مفتول
آخرین بروز رسانی : 06 بهمن، 1399
ردیف عنوان چشمه (inch) طول*عرض وزن (gr) ستون محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 رابیتس 380 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 380 ستون : 9
3 55*220 cm 380 9 کارخانه
15,000
06 بهمن، 1399
2 رابیتس 600 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 600 ستون : 9
3 55*220 cm 600 9 کارخانه
21,000
06 بهمن، 1399
3 رابیتس 760 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 760 ستون : 13
3 55*220 cm 760 13 کارخانه
26,000
06 بهمن، 1399
4 رابیتس 800 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 800 ستون : 13
3 55*220 cm 800 13 کارخانه
26,800
06 بهمن، 1399
5 رابیتس 880 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 880 ستون : 13
3 55*220 cm 880 13 کارخانه
29,000
06 بهمن، 1399
6 رابیتس 960 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 960 ستون : 13
3 55*220 cm 960 13 کارخانه
29,700
06 بهمن، 1399
7 رابیتس 1040 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1040 ستون : 13
3 55*220 cm 1040 13 کارخانه
32,200
06 بهمن، 1399
8 رابیتس 1120 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1120 ستون : 13
3 55*220 cm 1120 13 کارخانه
34,800
06 بهمن، 1399
9 رابیتس 1250 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1250 ستون : 13
3 55*220 cm 1250 13 کارخانه
35,600
06 بهمن، 1399
10 رابیتس 1350 گرم
چشمه (inch) : 3 طول*عرض : 55*220 cm وزن (gr) : 1350 ستون : 13
3 55*220 cm 1350 13 کارخانه
37,800
06 بهمن، 1399