چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
میلگرد 25 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,400
26,200
میلگرد 22 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,400
26,200
میلگرد 20 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,400
26,200
میلگرد 18 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,400
26,200
میلگرد 16 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,400
26,200
میلگرد 14 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,400
26,200
میلگرد 12 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,130
27,000
میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
24,320
27,200
میلگرد 12 A2 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
23,860
26,700
میلگرد 10 A2 طول 12 آریان فولاد میلگرد آریان فولاد 31 اردیبهشت، 1403
26,100
26,800
میلگرد 25 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
25,750
27,203
میلگرد 22 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
25,750
26,802
میلگرد 20 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
25,542
29,100
میلگرد 18 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
25,542
29,100
میلگرد 16 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
25,542
29,100
میلگرد 14 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
25,700
29,100
میلگرد 12 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
26,100
30,300
میلگرد 10 A3 طول 12 شاهرود میلگرد شاهرود 31 اردیبهشت، 1403
26,300
30,300
نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,364
27,200
نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,364
25,750
نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری نبشی ناب تبریز 31 اردیبهشت، 1403
24,545
26,450
میلگرد 32 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,055
25,900
میلگرد 28 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,055
25,700
میلگرد 25 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,055
25,700
میلگرد 22 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,055
25,700
میلگرد 20 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,055
25,800
میلگرد 18 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,055
25,800
میلگرد 16 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,155
25,800
میلگرد 14 A3 یزد (احرامیان) میلگرد یزد (احرامیان) 31 اردیبهشت، 1403
24,155
25,800
میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
23,545
26,500
میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
25,569
26,500
میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
23,545
26,500
میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
23,545
26,500
میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
24,100
27,100
میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
24,340
27,400
میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان) ‎‎‎‎‎‎‎‎میلگرد حسن رود (گیلان) 31 اردیبهشت، 1403
24,640
27,700
میلگرد 25 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,245
30,250
میلگرد 22 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
25,245
30,250
میلگرد 20 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,080
30,350
میلگرد 18 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,080
30,350
میلگرد 16 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,080
30,350
میلگرد 14 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,080
30,350
میلگرد 12 A3 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,345
30,650
میلگرد 10 A2 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,345
30,650
میلگرد 8 A2 طول 12 درپاد تبریز میلگرد درپاد تبریز 31 اردیبهشت، 1403
23,625
30,850
میلگرد 32 A3 طول 12 کویر کاشان میلگرد کویر کاشان 31 اردیبهشت، 1403
26,800
27,100
میلگرد 28 A3 طول 12 کویر کاشان میلگرد کویر کاشان 31 اردیبهشت، 1403
25,045
27,100
میلگرد 25 A3 طول 12 کویر کاشان میلگرد کویر کاشان 31 اردیبهشت، 1403
25,045
27,100
میلگرد 22 A3 طول 12 کویر کاشان میلگرد کویر کاشان 31 اردیبهشت، 1403
25,045
27,100
میلگرد 20 A3 طول 12 کویر کاشان میلگرد کویر کاشان 31 اردیبهشت، 1403
25,045
27,100
×