انواع آهن آلات

تیرآهن ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 ناب تبریز
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 132 طول شاخه (m) : 12
14 132 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
2 تیرآهن 16 ناب تبریز
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 170 طول شاخه (m) : 12
16 170 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
3 تیرآهن 18 ناب تبریز
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 212 طول شاخه (m) : 12
18 212 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 تیرآهن 16 ناب تبریز
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : - طول شاخه (m) : 6
16 - 6 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
قیمت ناودانی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 8 طول : 12
8 12 کیلوگرم کارخانه
17,900
21 شهریور، 1400
2 ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 8 طول : 6
8 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
21 شهریور، 1400
3 ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 10 طول : 6
10 6 کیلوگرم کارخانه
16,500
04 مهر، 1400
4 ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 10 طول : 12
10 12 کیلوگرم کارخانه
16,500
04 مهر، 1400
5 ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 12 طول : 6
12 6 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
6 ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 12 طول : 12
12 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
7 ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 14 طول : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
8 ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 14 طول : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
9 ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 16 طول : 6
16 6 کیلوگرم کارخانه
16,400
27 شهریور، 1400
10 ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 16 طول : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
16,700
31 شهریور، 1400
11 ناودانی 18 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 18 طول : 12
18 12 کیلوگرم کارخانه
17,400
04 مهر، 1400
قیمت نبشی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی3*30*30 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 30*30 ضخامت : 3 طول : 6
30*30 3 6 کیلوگرم کارخانه
15,350
30 اردیبهشت، 1400
2 نبشی 2.5*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 2.5 طول : 6
40*40 2.5 6 کیلوگرم کارخانه
17,200
04 مهر، 1400
3 نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3 طول : 6
40*40 3 6 کیلوگرم کارخانه
16,200
04 مهر، 1400
4 نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 6
40*40 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,100
04 مهر، 1400
5 نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3 طول : 6
45*45 3 6 کیلوگرم کارخانه
16,500
27 شهریور، 1400
6 نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4 طول : 6
45*45 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
7 نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5 طول : 6
45*45 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,600
15 شهریور، 1400
8 نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3 طول : 6
50*50 3 6 کیلوگرم کارخانه
16,100
04 مهر، 1400
9 نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 6
50*50 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
10 نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 6
50*50 5 6 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
11 نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4 طول : 6
60*60 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,200
04 مهر، 1400
12 نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 6
60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه
16,100
04 مهر، 1400
13 نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 6
60*60 6 6 کیلوگرم کارخانه
17,600
19 مرداد، 1400
14 نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 5 طول : 6
70*70 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
10 شهریور، 1400
15 نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6 طول : 6
70*70 6 6 کیلوگرم کارخانه
17,700
17 مرداد، 1400
16 نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 6
70*70 7 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
18 شهریور، 1400
17 نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5 طول : 6
75*75 5 6 کیلوگرم کارخانه
18,000
17 مرداد، 1400
18 نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 6 طول : 6
75*75 6 6 کیلوگرم کارخانه
15,750
01 تیر، 1400
19 نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6 طول : 6
80*80 6 6 کیلوگرم کارخانه
16,300
14 تیر، 1400
20 نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7 طول : 6
80*80 7 6 کیلوگرم کارخانه
15,700
06 تیر، 1400
21 نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 6
80*80 8 6 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
22 نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8 طول : 6
100*100 8 6 کیلوگرم کارخانه
17,750
19 مرداد، 1400
23 نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 0 طول : 6
100*100 0 6 کیلوگرم کارخانه
16,000
04 مهر، 1400
24 نبشی 40*40*4 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 12
40*40 4 12 کیلوگرم کارخانه
13,550
22 فروردین، 1400
25 نبشی 3*45*45 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3 طول : 12
45*45 3 12 کیلوگرم کارخانه
16,900
27 شهریور، 1400
26 نبشی 4*45*45 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4 طول : 12
45*45 4 12 کیلوگرم کارخانه
16,800
04 مهر، 1400
27 نبشی 45*45*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5 طول : 12
45*45 5 12 کیلوگرم کارخانه
18,000
14 شهریور، 1400
28 نبشی 50*50*3 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3 طول : 12
50*50 3 12 کیلوگرم کارخانه
16,500
04 مهر، 1400
29 نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 12
50*50 4 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
30 نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 12
50*50 5 12 کیلوگرم کارخانه
16,700
23 شهریور، 1400
31 نبشی 4*60*60 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4 طول : 12
60*60 4 12 کیلوگرم کارخانه
18,200
09 مرداد، 1400
32 نبشی 60*60*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 12
60*60 5 12 کیلوگرم کارخانه
13,050
24 اسفند، 1399
33 نبشی 60*60*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 12
60*60 6 12 کیلوگرم کارخانه
18,100
20 مرداد، 1400
34 نبشی 70*70*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6 طول : 12
70*70 6 12 کیلوگرم کارخانه
13,650
05 بهمن، 1399
35 نبشی 70*70*7 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 12
70*70 7 12 کیلوگرم کارخانه
16,300
10 خرداد، 1400
36 نبشی 75*75*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5 طول : 12
75*75 5 12 کیلوگرم کارخانه
18,400
09 شهریور، 1400
37 نبشی 80*80*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6 طول : 12
80*80 6 12 کیلوگرم کارخانه
14,450
19 اردیبهشت، 1400
38 نبشی 80*80*7 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7 طول : 12
80*80 7 12 کیلوگرم کارخانه
15,950
09 خرداد، 1400
39 نبشی 80*80*8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 12
80*80 8 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
04 مهر، 1400
40 نبشی 100*100*8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8 طول : 12
100*100 8 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
05 تیر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) ابعاد (m) رنگ حالت محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
33,211
04 مهر، 1400
2 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
32,110
04 مهر، 1400
3 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
32,477
04 مهر، 1400
4 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ قهوه ای سوخته رول کارخانه
36,300
03 مهر، 1400
5 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
32,568
04 مهر، 1400
6 ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سبز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ سبز رول کارخانه
33,211
04 مهر، 1400
7 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : پرتغالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱.۲۵ پرتغالی رول کارخانه
35,400
03 مهر، 1400
8 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
9 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
10 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ قرمز رول کارخانه
-
11 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ قرمز رول کارخانه
-
12 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱ نارنجی رول کارخانه
-
13 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.4 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.4 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.4 عرض ۱.۲۵ نارنجی رول کارخانه
-
14 ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض 1 رنگ : نارنجی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض 1 نارنجی رول کارخانه
0
10 بهمن، 1399
15 ورق گالوانیزه رنگی پرتغالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : پرتغالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ پرتغالی رول کارخانه
-
16 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
17 ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قرمز حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ قرمز رول کارخانه
-
18 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قهوه ای سوخته حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ قهوه ای سوخته رول کارخانه
-
19 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.5 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
20 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : قهوه ای حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ قهوه ای رول کارخانه
-
21 ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : قهوه ای حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ قهوه ای رول کارخانه
-
22 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
35,500
06 شهریور، 1400
23 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
24 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
25 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.6 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.6 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
26 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ آبی رول کارخانه
-
27 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : آبی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱ آبی رول کارخانه
-
28 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱.۲۵ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱.۲۵ سفید یخچالی رول کارخانه
-
29 ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 0.7 ابعاد (m) : عرض ۱ رنگ : سفید یخچالی حالت : رول محل تحویل : کارخانه
0.7 عرض ۱ سفید یخچالی رول کارخانه
-
قیمت لوله آبرسانی شرکت کالوپ
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله آبرسانی 6 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 6 محل تحویل : کارخانه
6 12 6 کیلوگرم کارخانه
26,500
04 مهر، 1400
2 لوله آبرسانی 8 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 8 محل تحویل : کارخانه
6 12 8 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
3 لوله آبرسانی 10 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 10 محل تحویل : کارخانه
6 12 10 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
4 لوله آبرسانی 12 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 12 محل تحویل : کارخانه
6 12 12 کیلوگرم کارخانه
26,000
04 مهر، 1400
5 لوله آبرسانی 14 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 14 محل تحویل : کارخانه
6 12 14 کیلوگرم کارخانه
26,000
04 مهر، 1400
6 لوله آبرسانی 16 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 16 محل تحویل : کارخانه
6 12 16 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
7 لوله آبرسانی 18 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 18 محل تحویل : کارخانه
6 12 18 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
8 لوله آبرسانی 20 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 20 محل تحویل : کارخانه
6 12 20 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
9 لوله آبرسانی 24 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 24 محل تحویل : کارخانه
6 12 24 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
10 لوله آبرسانی 28 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 28 محل تحویل : کارخانه
6 12 28 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
11 لوله آبرسانی 30 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 30 محل تحویل : کارخانه
8 12 30 کیلوگرم کارخانه
27,100
04 مهر، 1400
12 لوله آبرسانی 32 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 32 محل تحویل : کارخانه
8 12 32 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
13 لوله آبرسانی 36 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 36 محل تحویل : کارخانه
8 12 36 کیلوگرم کارخانه
26,100
04 مهر، 1400
قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
2 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
3 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
4 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
5 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
6 لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
7 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
8 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
32,595
10 شهریور، 1400
9 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
31,650
04 مهر، 1400
قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی روکار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
25,200
04 مهر، 1400
2 لوله مانیس گاز توکار 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
3 لوله گازخانگی روکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
25,200
04 مهر، 1400
4 لوله مانیس گاز توکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
5 لوله گازخانگی روکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,200
04 مهر، 1400
6 لوله مانیس گاز توکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
7 لوله گازخانگی روکار 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
25,200
04 مهر، 1400
8 لوله مانیس گاز توکار 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
9 لوله گازخانگی روکار 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1 کیلوگرم کارخانه
25,200
04 مهر، 1400
10 لوله مانیس گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
11 لوله گازخانگی روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
25,200
04 مهر، 1400
12 لوله مانیس گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.9 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.9 6 2 کیلوگرم کارخانه
26,200
04 مهر، 1400
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل تعداد در هر بسته قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 12 وزن شاخه (kg) : 125 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 44
12 125 12 کیلوگرم کارخانه 44
15,100
28 شهریور، 1400
2 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 155 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 36
14 155 12 کیلوگرم کارخانه 36
15,800
03 مهر، 1400
3 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 16 وزن شاخه (kg) : 190 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 30
16 190 12 کیلوگرم کارخانه 30
15,600
04 مهر، 1400
4 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 18 وزن شاخه (kg) : 226 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 24
18 226 12 کیلوگرم کارخانه 24
15,600
04 مهر، 1400
5 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 269 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 18
20 269 12 کیلوگرم کارخانه 18
17,000
04 مهر، 1400
6 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 22 وزن شاخه (kg) : 315 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 16
22 315 12 کیلوگرم کارخانه 16
16,600
04 مهر، 1400
7 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 24 وزن شاخه (kg) : 369 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 14
24 369 12 کیلوگرم کارخانه 14
16,600
04 مهر، 1400
8 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 27 وزن شاخه (kg) : 434 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 12
27 434 12 کیلوگرم کارخانه 12
16,300
04 مهر، 1400
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
سایز (mm) : 30 وزن شاخه (kg) : 507 طول شاخه (m) : 12 تعداد در هر بسته : 10
30 507 12 کیلوگرم کارخانه 10
16,300
04 مهر، 1400
تیرآهن ظفر بناب
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 ظفر بناب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 130 طول شاخه (m) : 12
14 130 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
04 مهر، 1400
2 تیرآهن 20 ظفر بناب
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 242 طول شاخه (m) : 12
20 242 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
04 مهر، 1400
قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 04 مهر، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 1.35 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
1.35 6 20*20 - کارخانه
-
2 پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
26,000
04 مهر، 1400
3 پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
24,500
04 مهر، 1400
4 پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
3 6 90*90 - کارخانه
24,500
04 مهر، 1400
5 پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
24,500
04 مهر، 1400
6 پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 140*140 محل تحویل : کارخانه
4 6 140*140 - کارخانه
24,500
04 مهر، 1400