انواع آهن آلات

میلگرد کاوه تیکمه داش
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 - کارخانه
15,700
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 - کارخانه
15,500
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,700
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,500
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,350
27 خرداد، 1400
6 میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,350
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,350
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,500
19 خرداد، 1400
9 میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,500
19 خرداد، 1400
10 میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,350
27 خرداد، 1400
11 میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,350
27 خرداد، 1400
12 میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 - کارخانه
15,350
27 خرداد، 1400
میلگرد کیان کاشان
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,750
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,650
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,650
27 خرداد، 1400
میلگرد راد همدان
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,825
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,725
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,725
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,725
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,725
27 خرداد، 1400
6 میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,725
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,775
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,775
27 خرداد، 1400
9 میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,925
27 خرداد، 1400
10 میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
16,325
27 خرداد، 1400
11 میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
16,075
27 خرداد، 1400
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,750
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,550
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,550
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
10 میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
11 میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,350
27 خرداد، 1400
تیرآهن ظفر بناب
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 تیرآهن 14 ظفر بناب
سایز (mm) : 14 وزن شاخه (kg) : 130 طول شاخه (m) : 12
14 130 12 کیلوگرم کارخانه
14,800
08 خرداد، 1400
2 تیرآهن 20 ظفر بناب
سایز (mm) : 20 وزن شاخه (kg) : 242 طول شاخه (m) : 12
20 242 12 کیلوگرم کارخانه
17,050
27 خرداد، 1400
میلگرد پرشین فولاد
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 10 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 12 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,600
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 14 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,450
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 16 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 18 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
27 خرداد، 1400
6 میلگرد 20 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 22 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 25 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
27 خرداد، 1400
9 میلگرد 28 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,450
27 خرداد، 1400
10 میلگرد 32 A3 طول 12 پرشین فولاد
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,450
27 خرداد، 1400
میلگرد سیرجان حدید جنوب
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,920
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,820
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,820
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 14 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 14 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
14 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 16 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 16 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
16 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
6 میلگرد 12 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 14 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 16 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
9 میلگرد 18 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
10 میلگرد 20 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
11 میلگرد 22 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
12 میلگرد 25 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,620
27 خرداد، 1400
میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,050
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 10 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,850
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
10 میلگرد 28 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
11 میلگرد 32 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
27 خرداد، 1400
میلگرد گلستان
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,900
27 خرداد، 1400
2 میلگرد 10 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,800
27 خرداد، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,600
27 خرداد، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
14,200
08 اردیبهشت، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,600
27 خرداد، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,600
27 خرداد، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,600
27 خرداد، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 گلستان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,600
27 خرداد، 1400
قیمت ناودانی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 27 خرداد، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 8 طول : 12
8 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
2 ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 8 طول : 6
8 6 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
3 ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 10 طول : 6
10 6 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
4 ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 10 طول : 12
10 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
5 ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 12 طول : 6
12 6 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
6 ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 12 طول : 12
12 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
7 ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 14 طول : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
8 ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 14 طول : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
9 ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 16 طول : 6
16 6 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
10 ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 16 طول : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
15,800
27 خرداد، 1400
11 ناودانی 18 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 18 طول : 12
18 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
18 خرداد، 1400