چت
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
پروفیل z (پرلین) 18ضخامت 2.5 پروفیل z(پرلین) 09 اسفند، 1402
37,430
41,200
پروفیل z (پرلین) 20 ضخامت 2.5 پروفیل z(پرلین) 09 اسفند، 1402
37,430
41,700
پروفیل z (پرلین) 22 ضخامت 2.5 پروفیل z(پرلین) 09 اسفند، 1402
37,430
41,700
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 09 اسفند، 1402
24,770
26,999
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 09 اسفند، 1402
24,400
26,700
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 09 اسفند، 1402
24,400
26,700
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 09 اسفند، 1402
23,326
26,500
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 09 اسفند، 1402
24,770
27,800
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 09 اسفند، 1402
24,310
27,800
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 09 اسفند، 1402
24,310
26,900
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 09 اسفند، 1402
24,220
26,900
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 6 متری نبشی شکفته مشهد 09 اسفند، 1402
23,850
27,500
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 12متری نبشی شکفته مشهد 09 اسفند، 1402
24,220
24,220
نبشی3*40*40 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
25,140
27,600
نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
24,220
26,700
نبشی4*50*50 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
23,760
26,200
نبشی5*50*50 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
23,760
26,200
نبشی6*60*60 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
23,760
26,200
نبشی8*80*80 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
23,760
26,200
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
23,850
26,900
نبشی12*120*120 آریان فولاد 12متری نبشی آریان فولاد 09 اسفند، 1402
24,220
24,220
ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
42,020
45,780
ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
42,020
45,780
ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
42,020
45,780
ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
42,020
45,998
ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
42,020
45,780
ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
42,020
45,780
ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
43,210
45,562
ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 09 اسفند، 1402
39,349
42,390
ورق روغنی 0.4 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
45,140
49,200
ورق روغنی 0.4 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
45,230
49,300
ورق روغنی 0.5 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
46,150
50,300
ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
46,150
50,300
ورق روغنی 0.7 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
43,400
47,400
ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
43,400
47,300
ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 1 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 1 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 1.25 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 1.5 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,020
45,800
ورق روغنی 2 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
42,390
44,900
ورق روغنی 2 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 09 اسفند، 1402
43,210
45,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 09 اسفند، 1402
46,510
52,300
ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 09 اسفند، 1402
45,600
51,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 09 اسفند، 1402
40,830
46,300
×