قیمت روز محصولات فولادی

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
23,519
25,500

ناودانی 12 ناب تبریز 12متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
25,400
26,200

ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
23,519
25,500

ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
25,900
25,900

ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
23,904
25,900

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
25,500
26,000

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
23,978
26,000

ناودانی 18 ناب تبریز6 متری

قیمت ناودانی ناب تبریز 05 مهر، 1402
25,200
25,506

میلگرد 10 A2 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,300
24,800

میلگرد 12 A2 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,300
24,800

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,500
24,800

میلگرد 12 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,500
24,800

میلگرد 14 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,000
24,400

میلگرد 16 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,000
24,400

میلگرد 18 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
24,000
24,400

میلگرد 20 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
23,900
24,500

میلگرد 22 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
23,900
24,400

میلگرد 25 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد 05 مهر، 1402
23,900
24,400

تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 05 مهر، 1402
3,500,000
3,600,000
25,500
25,600

تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 05 مهر، 1402
4,400,000
4,450,000
25,600
25,600

تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 05 مهر، 1402
6,499,700
6,550,000
25,600
25,600

تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 05 مهر، 1402
5,409,700
5,409,700
25,500
25,600

نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 05 مهر، 1402
25,443
25,500

ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان 05 مهر، 1402
54,500
56,500

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان 05 مهر، 1402
54,000
55,000

ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان 05 مهر، 1402
56,400
56,400

ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان 05 مهر، 1402
55,600
55,600

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
5,777,000
5,980,000
23,212
25,400

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
4,087,500
4,220,000
25,000
27,500

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
6,867,000
7,150,000
23,395
25,500

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
4,687,000
4,850,000
23,120
25,200

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
8,120,500
8,400,000
23,303
25,600

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
9,400,000
9,600,000
23,395
25,700

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 05 مهر، 1402
11,050,000
11,500,000
23,212
25,400

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 05 مهر، 1402
28,800
30,738

ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 05 مهر، 1402
28,500
30,629

ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 05 مهر، 1402
28,700
30,411

ورق سیاه 35 شیت 1.5*6 کاویان

قیمت ورق سیاه کاویان 05 مهر، 1402
28,500
30,738

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
40,984
40,984

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
35,000
36,406

ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
35,000
36,406

ورق سیاه 12 شیت 12*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
23,800
23,800

ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
33,998
35,643

ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
30,499
32,482

ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
29,005
30,738

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
29,997
31,392

ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
32,809
32,809

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
32,809
32,809

ورق سیاه 45 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
31,828
31,828

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین 05 مهر، 1402
32,700
32,700
×