چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ورق روغنی 1.25 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,820
53,500
ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
45,990
53,500
ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,820
53,500
ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,820
53,500
ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,820
53,500
ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,400
47,600
ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,190
47,100
ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,190
47,100
ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,820
53,500
ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,820
53,500
ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,190
47,600
ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
44,400
48,100
ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
43,500
48,600
ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
45,400
48,600
ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
47,520
54,300
ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 30 اردیبهشت، 1403
47,520
54,300
ورق روغنی 2 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
44,190
48,488
ورق روغنی 2 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
44,190
48,488
ورق روغنی 1.5 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
42,840
47,100
ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
42,840
46,992
ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
45,600
ورق روغنی 1.25 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
45,600
ورق روغنی 1 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
46,100
ورق روغنی 1 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
46,100
ورق روغنی 0.9 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
46,100
ورق روغنی 0.8 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
45,600
ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
45,600
ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
45,600
ورق روغنی 0.7 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
45,600
ورق روغنی 0.6 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
46,100
ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
41,940
46,100
ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
44,640
49,100
ورق روغنی 0.5 عرض 1 هفت الماس ورق روغنی هفت الماس 30 اردیبهشت، 1403
44,640
49,100
ورق روغنی 3 عرض 1 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 29 اردیبهشت، 1403
58,600
58,600
ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 29 اردیبهشت، 1403
44,400
47,600
ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه ورق روغنی فولاد مبارکه 29 اردیبهشت، 1403
37,840
53,700
ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
45,900
48,488
ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
46,400
48,488
ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
44,800
46,992
ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
45,000
46,992
ورق روغنی 1.2 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
ورق روغنی 1.2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
44,600
45,991
ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
44,000
45,991
ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
44,600
45,991
ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
44,600
45,991
ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
44,200
45,485
ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
43,700
45,485
ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
43,700
45,485
ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا ورق روغنی فولاد غرب آسیا 29 اردیبهشت، 1403
43,700
45,485

قیمت ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی نوعی ورق فولادی است که توسط روش نورد سرد تولید می‌شود. این نوع ورق فولادی کاربرد‌های زیادی دارد، این مقطع اصلی‌ترین محصول در دسته‌های ورق روغنی می‌باشد. از نظر استحکام ورق روغنی نسبت به ورق گرم دارای مقاومت بیشتری است و کاربرد بالایی در صنعت دارد.

 

قیمت ورق روغنی

 • ورق روغنی

 • انواع ورق روغنی (سرد)

 • مراحل تولید ورق روغنی

 • قیمت ورق روغنی

 • خصوصیات ورق سرد

 • کاربردهای ورق روغنی

 • قیمت ورق روغنی در بورس

 • قیمت جهانی ورق روغنی

 • عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت ورق روغنی

ورق روغنی 

ورق روغنی یا ورق سرد از انجام روش نورد‌ سرد بر روی ورق سیاه تولید می‌شود. به همین دلیل در بازار به ورق سرد معروف است. این ورق در صنعت، خودرو‌سازی و همچنین ساختمان سازی کاربرد دارد. 

مشاهده قیمت سایر ورق‌ها :

انواع ورق روغنی (سرد)

در بازار محصولات فولادی، ممکن است با انواع ورق روغنی مواجه شوید. این ورق‌ها در بازار به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

 1. ورق معمولی (استاندارد st12)

 2. ورق کششی (استاندارد st13)

 3. ورق نیمه کششی (استاندارد st14)

مراحل تولید ورق روغنی

این نوع ورق از انجام فرآیند نورد سرد تولید می‌شود، در طی انجام این فرآیند بعد از ذوب شدن فولاد آن را از غلتک‌های سنگینی عبور می‌دهند تا به اندازه و ابعاد دلخواه برسد. سپس فرآیند شتسشوی اسیدی ناهمواری‌ها موجود روی ورق را از بین می‌برد. بعد از فرآیند اسیدشویی مرحله شستشوی آبشار است که برای تولید ورق‌های روغنی طی می‌شود، این مرحله دو تانک فرآیند و سیر کوله را در خط تولید شامل می‌شود. وظیفه این مرحله تامین آب مورد نیاز در تمامی مراحل را برعهده دارد که توسط سیر کوله انجام می‌گردد که این کار را مانند یک آبشار به صورت پیوسته انجام می‌دهد. 

قیمت ورق روغنی

به طور کلی ورق‌های فولادی از جمله ورق روغنی به عوامل مختلفی همچون قیمت دلار، ارز و... بستگی دارد. به همین علت این روزها به دلیل نوساناتی که در بازار ارز‌ها وجود دارد، شاهد نوسانات قیمتی در محصولات فولادی از جمله ورق روغنی هستیم. در مطالب فوق با عوامل تاثیر‌گذار در تعیین قیمت ورق روغنی بیشتر آشنا می‌شویم.

  ورق روغنی
 

خصوصیات ورق سرد

با توجه به اینکه ورق روغنی از طریق پروسه نورد سرد فشار بالا تولید می‌شود؛ طبیعتا در مقایسه با دیگر ورق‌ها، از مقاومت بسیار بالایی برخوردارند. مقاوم بودن این ورق‌ها دلیلی برای کاربرد زیاد آنها در صنایع مختلف است.

کاربردهای ورق روغنی

ورق‌های روغنی بر اساس نوع آلیاژی از آن ساخته می‌شود و هم چنین اندازه و سایز آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شود، اما استاندارد‌های موجود برای تولید آن شامل ضخامت بین 0.3 میلی‌متر تا 3 میلی‌متر و عرض 100 تا 125 سانتی‌متر است. وزن ورق روغنی تقریبا با آهن معمولی برابر است. از آنجا که ورق‌های روغنی ظاهر مناسبی دارند، در صنایعی که نیاز به ورق‌هایی زیبا دارند استفاده می‌شوند. به همین دلیل خریداران اصلی ورق‌های روغنی در صنعت ساختمان و ساخت و ساز، وسایل و لوازم خانگی، خودروسازی، سازندگان قفسه ابزارهای طبقه بندی و مخزن‌های فلزی و... هستند ورق روغنی علاوه بر زیبایی که دارد دارای استحکام بالایی است که آن را پرکاربرد‌ترین کالا برای ساخت زیرین خودرو تبدیل کرده است.

به دلیل ظاهر یک دست و صافی که دارند، از آنها برای ساخت تجهیزاتی که نیازمند ظاهر مناسبی هستند، استفاده می‌شود. مثلا ساخت انواع قفسه، پارتیشن، لوازم خانگی مختلف تولید اجاق‌گاز، کابینت و قفسه‌های آشپزخانه، صنایع وابسته به تابلوسازی، لوازم اداری و صنایع خودروسازی رادیاتورسازی، فیلتر اتومبیل، قطعات تحتاتی خودرو و گل‌گیر. 

قیمت ورق روغنی در بورس

قیمت ورق روغنی در بورس ایران به عوامل متعددی مانند نرخ دلار، میزان تعرفه واردات، مقدار تولید ورق روغنی توسط کارخانجات، نیاز بازار داخلی و قیمت جهانی ورق روغنی بستگی دارد. قیمت جهانی ورق روغنی همچنین مانند دیگر مقاطع فولادی عمدتا به مقدار عرضه و تقاضا ور قیمت مواد اولیه بستگی دارد. 

قیمت جهانی ورق روغنی

قیمت ورق روغنی همچنان رو به افزایش است. اما سرعت افزایش قیمت آهسته‌تری را آغاز کرده است. هوای سرد و اختلال در تحویل سنگ معدن در اروپا و آمریکای شمالی در سه ماهه از عوامل افزایش قیمت ورق روغنی خواهند بود. همچنین کشور چین با اعمال محدودیت‌های مبنی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در استان‌های کلیدی تولید‌کننده فولاد باعث افزایش قیمت شده. ممکن است با بهبودی آب و هوا و کاهش آلودگی هوا محدودیت‌های گازهای گلخانه‌ای در چین کاسته شود و قیمت جهانی ورق روغنی در سه ماهه دوم کاهش پیدا کند.

عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت ورق روغنی 
 • قیمت مواد اولیه : جهت تولید هرنوع ورق به یک سری از مواد اولیه نیاز داریم. این مواد به صورت جداگانه و تحت فاکتور‌های مشخص دیگری قیمت گذاری می‌شوند. به همین منظور باید در زمان خرید کلیه ورق های گالوانیزه و ورق‌های روغنی این موارد را مورد بررسی قرار داد. 

 • فرآیند تولید : فرآیند تولید ورق روغنی یکی از عوامل تاثیر‌گذار در تعیین قیمت آن است و همانطور نوع عملیات حرارتی که برای تولید آن استفاده می‌شود. همچنین باتوجه به عملیات حرارتی به سه دسته معمولی و نیمه کششی و فوق کششی تقسیم بندی می‌شود که هرکدام از نظر قیمت متفاوت با دیگری است.

 • قیمت ارز : از عوامل بسیر مهم در تعین قیمت ورق روغنی قیمت ارز است. که تاثیر مستقیم بر قیمت انواع ورق و محصولات فولادی دارد. قیمت بسیاری از محصولات فولادی با توجه به بازار جهانی مشخص می‌شود و نوسانات ارز در تغییر قیمت انواع ورق تاثیر گذار است. 

 • حمل و نقل : حمل و نقل و هزینه‌های مرتبط با آن از جمله فاکتور‌هایی است که در صنعت فولاد بر قیمت تمام شده هر محصولی بسیار تاثیر گذار است. این موضوع در هنگام صادرات و واردات محصولات فولادی تاثیر خود را بیشتر نشان می‌دهد. همچنین تغییر قیمت سوخت می‌تواند بر قیمت ورق روغنی تاثیر گذار باشد. 

 

مواد اولیه
فرایند تولید
قیمت ارز
حمل و نقل
 

جمع بندی

ما در این مقاله سعی کردیم که شما همراهان گرامی را با ورق روغنی آشنا کنیم و عوامل تاثیر‌گذار در تعیین قیمت آن را به شما معرفی کنیم. همچنین فراموش نکنید که ورق‌ها انواع مختلفی دارند که پر مصرف‌ترین و پرکاربرد‌ترین آن‌ها را برای شما بیان کرده‌ایم.همچنین شما می‌توانید برای بیشتر آشنا شدن با سایر محصولات فولادی و با خبر شدن از قیمت آن با همکاران گرامی ما در سایت فولاد24 ارتباط برقرار کنید.

خرید انواع ورق روغنی (سرد)

برای خرید ورق روغنی سرد، حتما می‌بایست قیمت جدید ورق روغنی را به صورت روزانه بگیرند. زیرا همانند دیگر محصولات فولادی، قیمت ورق روغنی سرد امروز، ممکن است با روز بعد متفاوت باشد. از مهمترین عواملی که قیمت روز ورق روغنی (سرد) در بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند، میزان تقاضای لحظه‌ای بازار است.

در صورتی که به دنبال خرید انواع ورق روغنی (سرد) هستید، جهت استعلام قیمت روز ورق روغنی (سرد) در بازار می‌توانید به وب‌سایت تخصصی فولاد 24 مراجعه نمایید. زیرا در این وب سایت قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال به‌روزرسانی هستند و شما می‌توانید از روند آخرین تغییرات قیمت صنایع و مصنوعات فولادی باخبر شوید.

ویدئو تولید ورق روغنی

 

×