چت
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg توری مرغی 12 اسفند، 1402
326,432
326,432
توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg توری مرغی 12 اسفند، 1402
392,739
392,739
توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg توری مرغی 12 اسفند، 1402
453,945
453,945
رابیتس 600 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
50,382
50,382
رابیتس 760 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
60,685
60,685
رابیتس 800 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
56,254
56,254
رابیتس 880 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
61,715
61,715
رابیتس 960 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
70,061
70,061
رابیتس 1040 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
66,866
66,866
رابیتس 1120 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
72,842
72,842
رابیتس 1250 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
80,364
80,364
رابیتس 1350 گرم رابیتس 12 اسفند، 1402
82,424
82,424
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10 توری مش 12 اسفند، 1402
25,758
25,758
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20 توری مش 12 اسفند، 1402
26,273
26,273
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15 توری مش 12 اسفند، 1402
25,758
25,758
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25 توری مش 12 اسفند، 1402
27,921
27,921
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30 توری مش 12 اسفند، 1402
28,231
28,231
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10 توری مش 12 اسفند، 1402
27,097
27,097
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15 توری مش 12 اسفند، 1402
27,097
27,097
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20 توری مش 12 اسفند، 1402
26,685
26,685
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25 توری مش 12 اسفند، 1402
26,170
26,170
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30 توری مش 12 اسفند، 1402
26,170
26,170
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10 توری مش 12 اسفند، 1402
24,933
24,933
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15 توری مش 12 اسفند، 1402
24,933
24,933
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20 توری مش 12 اسفند، 1402
24,933
24,933
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25 توری مش 12 اسفند، 1402
26,170
26,170
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30 توری مش 12 اسفند، 1402
26,170
26,170
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10 توری مش 12 اسفند، 1402
24,624
24,624
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15 توری مش 12 اسفند، 1402
24,624
24,624
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20 توری مش 12 اسفند، 1402
24,624
24,624
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25 توری مش 12 اسفند، 1402
26,067
26,067
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30 توری مش 12 اسفند، 1402
26,067
26,067
سیم آرماتوربندی 1.5 نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
31,623
31,623
سیم آرماتور بندی 2.5 نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
31,623
31,623
سیم آرماتور بندی 3 نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
31,623
31,623
سیم آرماتور بندی 4 نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
31,623
31,623
سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
33,153
33,153
سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
33,153
33,153
سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
33,153
33,153
سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم سیم آرماتوربندی 12 اسفند، 1402
33,153
33,153
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25 توری مش 28 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30 توری مش 28 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25 توری مش 24 بهمن، 1402
تیرآهن 14 آریان فولاد تیرآهن آریان فولاد 16 بهمن، 1402
رابیتس 380 گرم رابیتس 24 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10 توری مش 06 دی، 1402
×