قیمت انواع میلگرد , مفتول و توری

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

میلگرد 8 A2 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
22,890
22,890

میلگرد 10 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
22,236
22,236

میلگرد 12 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
22,018
23,000

میلگرد 14 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,582
23,000

میلگرد 16 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,582
23,000

میلگرد 18 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,582
23,000

میلگرد 20 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,582
23,000

میلگرد 22 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,582
23,000

میلگرد 25 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,750
22,127

میلگرد 28 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,800
23,000

میلگرد 32 A3 هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه 12 آذر، 1402
21,800
23,653

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
22,302
24,400

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
22,596
24,300

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
22,596
24,300

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب 12 آذر، 1402
21,899
23,900

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
22,345
24,600

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
22,018
24,300

میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
23,980
25,300

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
23,653
24,500

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
22,018
24,300

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب 12 آذر، 1402
21,691
24,000

میلگرد 8 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
22,800
25,615

میلگرد 10 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
23,326
23,700

میلگرد 12 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
23,108
23,600

میلگرد 14 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
22,018
22,500

میلگرد 16 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
22,018
22,500

میلگرد 18 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
21,800
22,400

میلگرد 20 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
21,800
22,400

میلگرد 22 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
21,800
22,400

میلگرد 25 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
21,800
22,400

میلگرد 28 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
21,800
22,400

میلگرد 32 A3 طول 12 بافق یزد

میلگرد بافق یزد 12 آذر، 1402
21,800
22,002

میلگرد 8 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان 12 آذر، 1402
23,762
23,762

میلگرد 10 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان 12 آذر، 1402
23,100
23,762

میلگرد 12 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان 12 آذر، 1402
23,000
23,762

میلگرد 14 A3 طول 12 جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان 12 آذر، 1402
21,473
22,000
×