تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
24,500
5,690,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
26,500
4,150,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
26,700
7,530,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
24,800
4,790,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
26,000
8,650,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
25,500
9,550,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
25,000
11,150,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
25,800
13,400,000

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان 12 آذر، 1402
3,815,000
4,000,000

تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 12 آذر، 1402
3,280,000
3,300,000

تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 12 آذر، 1402
4,250,000
4,330,004

تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 12 آذر، 1402
6,500,000
6,700,000

تیرآهن 22 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 12 آذر، 1402
7,600,000
7,600,004

تیرآهن 24 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 12 آذر، 1402
9,000,000
9,000,000

تیرآهن 18 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 12 آذر، 1402
5,200,000
5,289,999

ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,100
25,700

ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,000
24,300

ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,000
24,500

ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,000
24,300

ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,200
25,300

ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,200
25,300

ناودانی 12 شکفته مشهد 12 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,100
23,100

ناودانی 14 شکفته مشهد 12 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,300
23,300

ناودانی 16 شکفته مشهد 12 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,300
23,300

ناودانی 8 شکفته مشهد 12 متری

قیمت ناودانی شکفته مشهد 12 آذر، 1402
23,100
23,100

ناودانی 6 سپهر ایرانیان 6 متری

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
25,300
25,300

ناودانی 8 سپهر ایرانیان 6متری

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
24,600
24,600

ناودانی 10 سپهر ایرانیان 6متری

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
24,600
24,600

ناودانی 12 سپهر ایرانیان 6متری

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
25,600
25,600

نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,836

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,836

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600

نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,836

نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,618

نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
23,926

نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,127
22,600

نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,500

نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,600

نبشی4*40*40 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600
×