خريدار - RFQ-1330

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى ضخامت٥٠ ظرفيت/اصفهان ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

14 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)