چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg توری مرغی 26 اردیبهشت، 1403
510,000
580,000
توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg توری مرغی 26 اردیبهشت، 1403
400,000
420,000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg توری مرغی 26 اردیبهشت، 1403
375,000
380,000
رابیتس 1350 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
84,000
84,000
رابیتس 1250 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
79,000
79,000
رابیتس 1120 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
70,000
70,000
رابیتس 1040 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
69,000
69,000
رابیتس 960 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
65,000
65,000
رابیتس 880 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
59,000
59,000
رابیتس 800 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
54,000
54,000
رابیتس 760 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
47,000
47,000
رابیتس 600 گرم رابیتس 26 اردیبهشت، 1403
41,000
41,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,000
31,000
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
31,500
31,500
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
32,000
32,000
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10 توری مش 26 اردیبهشت، 1403
32,000
32,000
رابیتس 380 گرم رابیتس 17 اردیبهشت، 1403
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30 توری مش 28 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25 توری مش 28 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25 توری مش 24 بهمن، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10 توری مش 16 دی، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20 توری مش 06 دی، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15 توری مش 06 دی، 1402
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10 توری مش 06 دی، 1402
مش آجدار 14 چشمه 10*10 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
مش آجدار 14 چشمه 25*25 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
مش آجدار 14 چشمه 15*15 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
مش آجدار 14 چشمه 20*20 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
مش آجدار 14 چشمه 30*30 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
مش آجدار 12 چشمه 10*10 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
مش آجدار 12 چشمه 25*25 مش تهران قیمت مش یا توری مشبک مش تهران
×