چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 30 اردیبهشت، 1403
27,000
28,000
ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری ناودانی ناب تبریز 30 اردیبهشت، 1403
27,000
28,000
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 30 اردیبهشت، 1403
27,000
28,000
ناودانی 12 ناب تبریز 12متری ناودانی ناب تبریز 30 اردیبهشت، 1403
27,000
28,000
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 30 اردیبهشت، 1403
27,000
28,000
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری ناودانی ناب تبریز 30 اردیبهشت، 1403
27,000
28,000
ناودانی 10 شکفته مشهد 6 متری ناودانی شکفته مشهد 30 اردیبهشت، 1403
26,900
29,579
ناودانی 8 شکفته مشهد 6 متری ناودانی شکفته مشهد 30 اردیبهشت، 1403
26,900
29,579
ناودانی 6 شکفته مشهد 6 متری ناودانی شکفته مشهد 30 اردیبهشت، 1403
27,000
29,200
ناودانی 8 شکفته مشهد 12 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
27,200
27,200
ناودانی 16 شکفته مشهد 12 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
27,700
27,700
ناودانی 14 شکفته مشهد 12 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
27,300
27,300
ناودانی 12 شکفته مشهد 12 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
27,300
27,300
ناودانی 16 شکفته مشهد 6 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
27,400
30,100
ناودانی 14 شکفته مشهد 6 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
27,000
29,975
ناودانی 12 شکفته مشهد 6 متری ناودانی شکفته مشهد 29 اردیبهشت، 1403
26,675
29,800
ناودانی 8 سنگین12 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,000
27,000
ناودانی 8 سنگین 6 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,000
27,000
ناودانی 8 سبک 12 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,500
27,500
ناودانی10سنگین 6 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,000
27,000
ناودانی10 سبک 6 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,500
27,500
ناودانی10 سبک 12 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,500
27,500
ناودانی10سنگین 12 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,000
27,000
ناودانی 8 سبک 6 متری نصر آذربایجان ناودانی فولاد نصر آذربایجان 29 اردیبهشت، 1403
27,500
27,500
ناودانی 18 ناب تبریز6 متری ناودانی ناب تبریز 23 اردیبهشت، 1403
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری ناودانی ناب تبریز 23 اردیبهشت، 1403
27,775
27,775
ناودانی 12 سنگین فولاد دهشیر 6 متری ناودانی دهشیر یزد 11 اردیبهشت، 1403
ناودانی 10 سبک فولاد دهشیر 6 متری ناودانی دهشیر یزد 11 اردیبهشت، 1403
ناودانی 40 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 30 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 28 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 26 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 24 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 22 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 20 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 18 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 16 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 14 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 12 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 10 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 8 متفرقه 6 متری ناودانی متفرقه 01 اردیبهشت، 1403
ناودانی 16 ناب تبریز 12متری ناودانی ناب تبریز 27 فروردین، 1403
ناودانی 8 فولاد دهشیر 6 متری ناودانی دهشیر یزد 20 اسفند، 1402
ناودانی 6 فولاد دهشیر 6 متری ناودانی دهشیر یزد 20 اسفند، 1402
ناودانی 12 طول 12 متری سبک البرز غرب ناودانی فولاد البرز غرب(ابهر) 09 اسفند، 1402
ناودانی 12 طول 6 متری سبک البرز غرب ناودانی فولاد البرز غرب(ابهر) 09 اسفند، 1402
ناودانی 10 طول 6 متری سبک البرز غرب ناودانی فولاد البرز غرب(ابهر) 09 اسفند، 1402
ناودانی 10 طول 12 متری سبک البرز غرب ناودانی فولاد البرز غرب(ابهر) 09 اسفند، 1402
ناودانی 8 طول 12 متری سبک البرز غرب ناودانی فولاد البرز غرب(ابهر) 09 اسفند، 1402
ناودانی 8 طول 6 متری سبک البرز غرب ناودانی فولاد البرز غرب(ابهر) 09 اسفند، 1402
×