انواع آهن آلات

میلگرد آناهیتا گیلان
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,500
11 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,300
11 مهر، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,300
28 مهر، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
10 میلگرد 28 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
11 میلگرد 32 A3 طول 12 آناهیتا گیلان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,903
28 مهر، 1400
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
16,750
28 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
16,550
28 مهر، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,550
28 مهر، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
8 میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
9 میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
10 میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
11 میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,200
28 مهر، 1400
میلگرد سیادن ابهر
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,300
27 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,848
27 مهر، 1400
3 میلگرد 8 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
4 میلگرد 10 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,250
10 مهر، 1400
5 میلگرد 12 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,250
10 مهر، 1400
6 میلگرد 14 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
27 مهر، 1400
7 میلگرد 16 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
27 مهر، 1400
8 میلگرد 18 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
27 مهر، 1400
9 میلگرد 20 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
27 مهر، 1400
10 میلگرد 22 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
27 مهر، 1400
11 میلگرد 25 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
27 مهر، 1400
12 میلگرد 28 A3 طول 12 سیادن ابهر
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
میلگرد راد همدان
آخرین بروز رسانی : 27 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,525
27 مهر، 1400
2 میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,426
27 مهر، 1400
3 میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,426
27 مهر، 1400
4 میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,426
27 مهر، 1400
5 میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,426
27 مهر، 1400
6 میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,426
27 مهر، 1400
7 میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,470
27 مهر، 1400
8 میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,740
27 مهر، 1400
9 میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,250
25 مهر، 1400
10 میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
17,025
27 مهر، 1400
11 میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
16,775
27 مهر، 1400
میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
آخرین بروز رسانی : 26 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 10 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
2 میلگرد 12 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
3 میلگرد 14 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
4 میلگرد 16 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
5 میلگرد 18 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
6 میلگرد 20 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
7 میلگرد 22 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
8 میلگرد 25 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
9 میلگرد 28 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,500
26 مهر، 1400
10 میلگرد 32 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
10,520
08 آذر، 1399
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخرین بروز رسانی : 25 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,100
25 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,554
25 مهر، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,554
25 مهر، 1400
4 میلگرد 10 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
24 مهر، 1400
5 میلگرد 12 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,650
24 مهر، 1400
6 میلگرد 14 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,355
25 مهر، 1400
7 میلگرد 16 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,355
25 مهر، 1400
8 میلگرد 18 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,355
25 مهر، 1400
9 میلگرد 20 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,355
25 مهر، 1400
10 میلگرد 22 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,355
25 مهر، 1400
11 میلگرد 25 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,355
25 مهر، 1400
12 میلگرد 28 A3 طول 12 کیان فولاد ابهر
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,380
09 تیر، 1400
میلگرد کویر کاشان
آخرین بروز رسانی : 21 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,050
21 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,950
21 مهر، 1400
3 میلگرد 12 A2 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 12 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
12 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,950
21 مهر، 1400
4 میلگرد 8 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
-
5 میلگرد 10 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,200
27 شهریور، 1400
6 میلگرد 12 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,200
27 شهریور، 1400
7 میلگرد 14 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
27 شهریور، 1400
8 میلگرد 16 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
27 شهریور، 1400
9 میلگرد 18 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
27 شهریور، 1400
10 میلگرد 20 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
10,600
10 آذر، 1399
11 میلگرد 22 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
10,600
10 آذر، 1399
12 میلگرد 25 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
10,600
10 آذر، 1399
13 میلگرد 28 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
27 شهریور، 1400
14 میلگرد 32 A3 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
16,000
27 شهریور، 1400
15 میلگرد 10 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 10 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
10 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,900
10 آذر، 1399
16 میلگرد 12 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 12 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
12 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,400
10 آذر، 1399
17 میلگرد 14 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 14 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
14 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,400
10 آذر، 1399
18 میلگرد 16 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 16 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
16 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,400
10 آذر، 1399
19 میلگرد 18 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 18 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
18 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,300
10 آذر، 1399
20 میلگرد 20 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 20 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
20 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,300
10 آذر، 1399
21 میلگرد 22 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 22 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
22 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,300
10 آذر، 1399
22 میلگرد 25 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 25 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
25 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,300
08 آذر، 1399
23 میلگرد 28 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 28 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
28 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,300
10 آذر، 1399
24 میلگرد 32 A4 طول 12 کویر کاشان
سایز (mm) : 32 گرید : A4 حالت : آجدار طول : 12
32 A4 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
11,300
10 آذر، 1399
میلگرد حسن رود (گیلان)
آخرین بروز رسانی : 21 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,900
21 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,700
21 مهر، 1400
3 میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,600
21 مهر، 1400
4 میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
21 مهر، 1400
5 میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
21 مهر، 1400
6 میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
21 مهر، 1400
7 میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم کارخانه
15,400
21 مهر، 1400
میلگرد آریا ذوب
آخرین بروز رسانی : 21 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد 8 A2 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 8 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
8 A2 آجدار 12 کیلوگرم
16,100
21 مهر، 1400
2 میلگرد 10 A2 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 10 گرید : A2 حالت : آجدار طول : 12
10 A2 آجدار 12 کیلوگرم
15,500
21 مهر، 1400
3 میلگرد 8 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-
4 میلگرد 10 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-
5 میلگرد 12 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,500
21 مهر، 1400
6 میلگرد 14 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,200
21 مهر، 1400
7 میلگرد 16 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,200
21 مهر، 1400
8 میلگرد 18 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,200
21 مهر، 1400
9 میلگرد 20 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,200
21 مهر، 1400
10 میلگرد 22 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,200
21 مهر، 1400
11 میلگرد 25 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,200
21 مهر، 1400
12 میلگرد 28 A3 طول 12 آریا ذوب
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
17,600
13 مرداد، 1400
میلگرد ذوب آهن
آخرین بروز رسانی : 17 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) گرید حالت طول واحد قیمت (تومان) نوسان
1 میلگرد ذوبی 10 A3 طول 12
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
10 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-
2 میلگرد ذوبی 8 A3 طول 12
سایز (mm) : 8 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
8 A3 آجدار 12 کیلوگرم
-
3 میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12
سایز (mm) : 12 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
12 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,800
30 خرداد، 1400
4 میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12
سایز (mm) : 14 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
14 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,650
17 مهر، 1400
5 میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12
سایز (mm) : 16 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
16 A3 آجدار 12 کیلوگرم
16,350
17 مهر، 1400
6 میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12
سایز (mm) : 18 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
18 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,550
17 مهر، 1400
7 میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12
سایز (mm) : 20 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
20 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,650
17 مهر، 1400
8 میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12
سایز (mm) : 22 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
22 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,500
17 مهر، 1400
9 میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12
سایز (mm) : 25 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
25 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,550
17 مهر، 1400
10 میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12
سایز (mm) : 28 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
28 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,550
17 مهر، 1400
11 میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12
سایز (mm) : 32 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
32 A3 آجدار 12 کیلوگرم
15,550
17 مهر، 1400