تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-3688

تاریخ عضویت :

04 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-3640

تاریخ عضویت :

30 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-3639

تاریخ عضویت :

30 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-3638

تاریخ عضویت :

30 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-3591

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

پروفیل تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی نبشی نبشی

کد کاربری :

f24-3577

تاریخ عضویت :

25 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) پروفیل تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-3550

تاریخ عضویت :

23 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-3539

تاریخ عضویت :

23 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-3530

تاریخ عضویت :

22 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3528

تاریخ عضویت :

22 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3527

تاریخ عضویت :

22 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3525

تاریخ عضویت :

22 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3523

تاریخ عضویت :

22 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3522

تاریخ عضویت :

22 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3514

تاریخ عضویت :

21 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3512

تاریخ عضویت :

21 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3507

تاریخ عضویت :

21 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3504

تاریخ عضویت :

21 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3500

تاریخ عضویت :

21 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-3494

تاریخ عضویت :

21 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-3484

تاریخ عضویت :

19 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3480

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3477

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3476

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3464

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3460

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3459

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3454

تاریخ عضویت :

18 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3450

تاریخ عضویت :

17 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-3446

تاریخ عضویت :

17 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی

×