نام شرکت :

شرکت مهندسی آساکو

نام مدیر عامل :

مهندس کاوه

کد کاربری :

f24-1714

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03137801602 ، 03137812669 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت عمرانی مهندسی آساکو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان دفتر خیابان امیریه . دفتر خیابان هشت بهشت

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت عمرانی مهندسی آساکو

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید