تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-9210

تاریخ عضویت :

13 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-8970

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-8969

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-8967

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-8966

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-8964

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-8963

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-8821

تاریخ عضویت :

30 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-8729

تاریخ عضویت :

24 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-8566

تاریخ عضویت :

16 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-8452

تاریخ عضویت :

09 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-8417

تاریخ عضویت :

08 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-7516

تاریخ عضویت :

15 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-7339

تاریخ عضویت :

06 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-7089

تاریخ عضویت :

24 فروردین، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-6770

تاریخ عضویت :

11 اسفند، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-6567

تاریخ عضویت :

27 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

کارخانه :

شمش و تختال

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال

کد کاربری :

f24-5630

تاریخ عضویت :

30 آذر، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

نبشی

کد کاربری :

f24-4300

تاریخ عضویت :

04 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-4269

تاریخ عضویت :

30 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار نبشی

کد کاربری :

f24-4267

تاریخ عضویت :

30 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

کارخانه :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4241

تاریخ عضویت :

23 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4183

تاریخ عضویت :

12 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4161

تاریخ عضویت :

06 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) پروفیل تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-4152

تاریخ عضویت :

05 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4078

تاریخ عضویت :

24 تیر، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق قلع اندود (تین پلیت)

کد کاربری :

f24-4057

تاریخ عضویت :

22 تیر، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-3920

تاریخ عضویت :

29 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

پروفیل

کد کاربری :

f24-3919

تاریخ عضویت :

29 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

پروفیل

کد کاربری :

f24-3918

تاریخ عضویت :

29 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

×