شرکت کشت و صنعت جوین (حسینی) - 12726

شرکت کشت و صنعت جوین

حسینی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت کشت و صنعت جوین

نام مدیر عامل :

حسینی

کد کاربری :

f24-12726

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید ادوات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،سبزوار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید ادوات

×