چت
کد کاربری :

f24-8457

تاریخ عضویت :

09 تیر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

کد کاربری :

f24-8294

تاریخ عضویت :

01 تیر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-7409

تاریخ عضویت :

10 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

خدمات حمل و نقل وباربری

کد کاربری :

f24-4411

تاریخ عضویت :

03 مهر، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-3113

تاریخ عضویت :

28 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-3028

تاریخ عضویت :

25 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-2939

تاریخ عضویت :

21 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انبارداری انواع برشکاری فلزات کشش فلزات

کد کاربری :

f24-2300

تاریخ عضویت :

14 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1915

تاریخ عضویت :

07 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1769

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1734

تاریخ عضویت :

04 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1669

تاریخ عضویت :

02 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1661

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1304

تاریخ عضویت :

07 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-758

تاریخ عضویت :

14 آذر، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-16289

تاریخ عضویت :

19 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع جوشکاری

کد کاربری :

f24-10657

تاریخ عضویت :

18 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-6729

تاریخ عضویت :

04 اسفند، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

خدمات حمل و نقل وباربری

کد کاربری :

f24-4395

تاریخ عضویت :

30 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-4284

تاریخ عضویت :

02 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انبارداری

×