چت

سزافتی اصل (بسکو) - 13343

نام :

سزافتی اصل

نام تجاری :

بسکو

کد کاربری :

f24-13343

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بسکو

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

(نماینده بازرگانی قطعات و تجهیزات الکترونیک به صورت انحصاری

×