اخبار لحظه ای

شمش بلوم مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس در بورس با 1.500 تن تقاضا و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه 1.000 تن شمش بلوم مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس در بورس کالا با 1.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم پردیس صنعت زنده رود در بورس کالا با 1.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 3.500 تن شمش بلوم پردیس صنعت زنده رود در بورس کالا با 1.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم صنعت تجارت پردیس آذربایجان در بورس با 2.000 تن تقاضا وقیمت میانگین118.339 ریال معامله شد.

عرضه 1.000 تن شمش بلوم صنعت تجارت پردیس آذربایجان در بورس کالا با 2.000 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 118.339 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 0.86%

شمش بلوم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در بورس با 1.000 تن تقاضا و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 1.000 تن شمش بلوم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در بورس کالا با 1.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم پاسارگاد فولاد نوید در بورس کالا با 500 تن تقاضا مورد معامله قرار نگرفت.

عرضه 500 تن شمش بلوم پاسارگاد فولاد نوید در بورس کالا با 500 تن تقاضا مورد معامله قرار نگرفت.

شمش بلوم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با 9.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 5.000 تن شمش بلوم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در بورس کالا با 9.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

ورق گرم فولاد کاویان در بورس کالا با 550 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 10.000 تن ورق گرم فولاد کاویان در بورس کالا با 550 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

تختالSM فولاد مبارکه اصفهان با 16.800 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 21.800 تن تختالSM فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا با 16.800 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم تولیدی فولاد اسپریس تجارت با 1.000 تن تقاضاو با قیمت میانگین 117.638 ریال معامله شد.

عرضه 500 تن شمش بلوم تولیدی فولاد اسپریس تجارت در بورس کالا با 1.000 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 117.638 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 0.26%

شمش بلوم فولاد خوزستان در بورس کالا با 23.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 20.000 تن شمش بلوم فولاد خوزستان در بورس کالا با 23.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم فولاد سهند آذر آسیا در بورس کالا با 100 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 1.500 تن شمش بلوم فولاد سهند آذر آسیا در بورس کالا با 100 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم آهن و فولاد ارفع با 20.500 تن تقاضا وقیمت میانگین 118.469 ریال معامله شد.

عرضه 10.000 تن شمش بلوم آهن و فولاد ارفع در بورس کالا با 20.500 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 118.469 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 0.97%

شمش بلوم آذر غلطک در بورس کالا با 500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 500  تن شمش بلوم آذر غلطک در بورس کالا با 500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

ورق گالوانیزهG ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با 2.000 تن تقاضا وقیمت میانگین 263.496 ریال معامله شد.

عرضه 1.000 تن ورق گالوانیزهG ورق خودروی چهارمحال و بختیاری در بورس کالا با 2.000 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 263.496 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 4.15%

شمش بلوم مجتمع فولاد خراسان در بورس کالا با 2.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 5.000 تن شمش بلوم مجتمع فولاد خراسان در بورس کالا با 2.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم فولاد سپهر سبلان با 4.000 تن تقاضاوقیمت میانگین 119.389ریال معامله شد.

عرضه 2.000  تن شمش بلوم فولاد سپهر سبلان در بورس کالا با 4.000 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 119.389ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 1.75%

شمش بلوم ذوب بریس در بورس کالا با 440 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 440 تن شمش بلوم ذوب بریس در بورس کالا با 440 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم مجتمع جهان فولاد سیرجان در بورس کالا با 13.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 8.000 تن شمش بلوم مجتمع جهان فولاد سیرجان در بورس کالا با 13.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با 7.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 10.000 تن شمش بلوم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در بورس کالا با 7.500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

ورق گالوانیزهG فولاد امیرکبیر کاشان با 4.100 تن تقاضاوقیمت میانگین 256.329 ریال معامله شد.

عرضه 3.000 تن ورق گالوانیزهG فولاد امیرکبیر کاشان در بورس کالا با 4.100 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 256.329 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 1.32%

ورق گالوانیزهG صنایع هفت الماس در بورس کالا با 150 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 4.000 تن ورق گالوانیزهG صنایع هفت الماس در بورس کالا با 150 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم فولاد سیرجان ایرانیان با 20.240 تن تقاضا وقیمت میانگین 117.352 ریال معامله شد.

عرضه 10.000 تن شمش بلوم فولاد سیرجان ایرانیان در بورس کالا با 20.240 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 117.352 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 0.02%

تختالC فولاد خوزستان در بورس کالا با 2.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 50.000 تن تختالC فولاد خوزستان در بورس کالا با 2.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش در بورس کالا با 5.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 15.000 تن شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش در بورس کالا با 5.000 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم معدنی و صنعتی چادرملو با 24.000 تن تقاضا وقیمت میانگین 118.303 ریال معامله شد.

عرضه 10.000 تن شمش بلوم معدنی و صنعتی چادرملو  در بورس کالا با 24.000 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 118.303 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 0.82%

ورق گالوانیزهG فولاد تاراز چهار محال با 3.600 تن تقاضا و قیمت میانگین 265.955 ریال معامله شد.

عرضه 2.000 تن ورق گالوانیزهG فولاد تاراز چهار محال در بورس کالا با 3.600 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 265.955 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 5.12%

ورق سردB فولاد غرب آسیا در بورس با 3.950 تن تقاضا وقیمت میانگین رقابتی 255.749 ریال معامله شد.

عرضه 800  تن ورق سردB فولاد غرب آسیا در بورس کالا با 3.950 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 255.749 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 21.66%

شمش بلوم مجتمع ذوب آهن فولاد خزر در بورس با 8.000 تن تقاضا وقیمت میانگین 119.695 ریال معامله شد.

عرضه 3.000  تن شمش بلوم مجتمع ذوب آهن فولاد خزر در بورس کالا با 8.000 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 119.695 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 2.01%

شمش بلوم فولادسازان کیوان یزد  در بورس کالا با 500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 2.000 تن شمش بلوم فولادسازان کیوان یزد  در بورس کالا با 500 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

شمش بلوم گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق با 4.500 تن تقاضاوقیمت میانگین 119.379 ریال معامله شد.

عرضه 1.500 تن شمش بلوم گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق در بورس کالا با 4.500 تن تقاضا مواجه و با قیمت میانگین رقابتی 119.379 ریال معامله شد. درصد نرخ تغییر 1.74%

ورق گرم نورد و تولید قطعات فولادی  در بورس کالا با 250 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

عرضه 1.100 تن ورق گرم نورد و تولید قطعات فولادی  در بورس کالا با 250 تن تقاضا مواجه و روی نرخ  پایه معامله شد.

سیرجان حدید جنوب نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه سیرجان حدید جنوب نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه راد همدان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه راد همدان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

توافق احتمالى برجام را معاونان نهايى خواهند كرد.

خبرگزارى كيودو از پیشرفت محسوس در مذاکرات وین بخصوص در بحث تحریم های غیر برجامی خبر داده و نوشته است درصورت رسیدن به توافق وزرا حضور نخواهند داشت و کمسیون مشترک معاونان توافق را نهایی خواهد کرد./بولتن اقتصادی

شاخص بیش از 6 هزار واحد قد کشید/ تقاضاها قوی شدند.

شاخص بازار سهام در همان نیم ساعت ابتدایی نزدیک 7 هزار واحد قد کشید و این در حالی بود که معاملات امروز ادامه دهنده معاملات یک ساعت پایانی دیروز است.

با تقویت سمت تقاضاها، خریداران در بازار پررنگ تر شده اند و در فشار  سمت تقاضا خودی نشان دادند.

در گروه فلزات اساسی، پالایشی ها و برخی از نمادهای بانکی خبری از صف های فروش نیست و البته به نظر این مسئله درباره بیشتر شاخص سازها در جریان است./اقتصاد نیوز

فولاد مبارکه آگاهانه در مسیر توسعه دیجیتال قدم برداشته است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری، تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت: شرکت فولادمبارکه از معدود صنایع کشور است که آگاهانه و به صورت موثر در توسعه اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال گام برداشته است که مشابه به این حرکت کمتر در بین صنایع پیشرو کشور مشاهده شده است./ایراسین

مچ دلار خوابید/ یوان چین می تازد.

ارزش یوان مقابل دلار به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ تا به حال رسید.

تامی اونگ مدیر بازارهای مالی در موسسه دی بی اس:
انتظار شخصی من این است که روند تقویت ارزش یوان مقابل دلار در ماه های آتی هم ادامه داشته باشد. هم به این دلیل که خود دلار در وضعیت پرفشاری قرار دارد و هم به این دلیل که جریان سرمایه ورودی به چین و مازاد حساب تجاری این کشور در سطح قابل توجهی قرار دارد.

طبق اعلام وزارت بازرگانی چین، در سه ماهه نخست امسال تجارت خارجی این کشور با جهان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸.۵ درصد بیشتر شده و رشد اقتصادی این کشور نیز طی همین مدت ۱۸.۳ درصد اندازه گیری شده است./اقتصاد نیوز

عرضه محصولات فولادی در بورس کالای امروز 21 اردیبهشت ماه1400 .

عرضه شمش بلوم، ورق گرمB، ورق گرمC، تختالSM، تختالC، ورق سردB، ورق گرم، ورق گالوانیزهG  در بورس کالای امروز 21 اردیبهشت ماه1400 .

نرخ شمش فولاد در انتظار عرضه‌های تالار شیشه‌ای.

در معاملات روز دو شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری، شمش فولاد با افزایش اندک ۵۰تومانی در هر کیلو پیشنهاد شد. قیمت پایه شمش برای عرضه روز سه‌شنبه در بورس کالا به قیمت هر کیلو ۱۱ هزارو ۳۵۰ تومان بدون احتساب مالیات ارزش افزوده تعیین شده است./دنیای اقتصاد

سلام صبح بخیر با ما همراه باشید با جدیدترین اخبار لحظه ای 21 اردیبهشت ماه 1400.

سلام صبح بخیر با ما همراه باشید با جدیدترین اخبار لحظه ای 21 اردیبهشت ماه 1400.