فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های فروش فولاد 24

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعتت دلیجان ۱۳۰*۱۳۰ض۲/۸ وزن هرشاخه ۱۴۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

03 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعت دلیجان ۷۰*۷۰ض۲/۳۵وزن هرشاخه ۳۰/۵۰۰ ۷۰*۷۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳ ۹۰*۹۰ض۲وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ض۲/۵وزن هرشاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ض۲/۸ وزن هر شاخه ۴۷ ۹۰*۹۰ض۳وزن هر شاخه ۵۱ ۹۰*۹۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۵۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ وزن هر شاخه ۶۲ ۹۰*۹۰ض۴وزن هر شاخه ۶۷ ۱۰۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۲۶ ۱۰۰*۴۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۲۹ کیلو ۱۰۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۲وزن هر شاخه ۳۷/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۴۶/۵۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۵۱کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳وزن هر شاخه ۵۶کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۵وزن هر شاخه ۶۵ کیلو ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

03 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

محصولات شرکت آریا صنعت ۱۰*۲۰ض۲وزن هر شاخه ۵/۵ کیلو ۲۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۷/۳۰۰ ۲۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۹ ۳۰*۲۰ض۱/۸ وزن هر شاخه ۸/۲۰۰ ۳۰*۲۰ض۲ اهوازی هر شاخه۹۵۰۰ ۳۰*۲۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۱۲ ۳۰*۳۰ض۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۴ ۴۰*۲۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۰ ۴۰*۳۰ض۲‌وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۱۵ ۴۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۴۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۰کیلو ۴۰*۸۰ض۲ وزن هر شاخه ۲۳ کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه۲۶/۲۰۰ ۴۰*۸۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۲۸کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۸وزن هرشاخه۳۱ ۵۰*۳۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۶۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۳۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه ۱۹/۶۰۰ ۶۰*۳۰ض۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۶۰*۴۰ض۲/۵ وزن هرشاخه ۲۴ ۶۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ض۳وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ض۲وزن هر شاخه ۲۲ تماس: ۰۹۱۳۲۳۶۱۱۸۰ ۰۳۱۳۶۰۶۷

03 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

⬇️لیست قیمت بهفلز سپاهان⬇️ بروزرسانی🗓1399/8/3 🔹 پروفیل ضخامت 3 💵21050 تومان 🔹پرفیل ضخامت 2/5 💵21550 تومان 🔹پروفیل ضخامت 2 💵21550 تومان 🔹پروفیل ضخامت 4 💵21050 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

03 آبان، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعتت دلیجان ۱۳۰*۱۳۰ض۲/۸ وزن هرشاخه ۱۴۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳ وزن هر شاخه ۱۵۳ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۱۶۰ ۱۳۰*۱۳۰ض۳/۸وزن هر شاخه۱۸۵ ۱۳۰*۱۳۰ض۴وزن هر شاخه ۱۹۵ 09132361180 03136067

30 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

اریا صنعت دلیجان ۷۰*۷۰ض۲/۳۵وزن هرشاخه ۳۰/۵۰۰ ۷۰*۷۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳ ۹۰*۹۰ض۲وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ض۲/۵وزن هرشاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ض۲/۸ وزن هر شاخه ۴۷ ۹۰*۹۰ض۳وزن هر شاخه ۵۱ ۹۰*۹۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۵۵ ۹۰*۹۰ض۳/۸ وزن هر شاخه ۶۲ ۹۰*۹۰ض۴وزن هر شاخه ۶۷ ۱۰۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۲۶ ۱۰۰*۴۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۲۹ کیلو ۱۰۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۳۳کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۲وزن هر شاخه ۳۷/۵ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۴۶/۵۰۰ ۱۰۰*۱۰۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۵۱کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳وزن هر شاخه ۵۶کیلو ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۳وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ض۳/۵وزن هر شاخه ۶۵ کیلو 09132361180 03136067

30 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

محصولات شرکت آریا صنعت ۱۰*۲۰ض۲وزن هر شاخه ۵/۵ کیلو ۲۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۷/۳۰۰ ۲۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۹ ۳۰*۲۰ض۱/۸ وزن هر شاخه ۸/۲۰۰ ۳۰*۲۰ض۲ اهوازی هر شاخه۹۵۰۰ ۳۰*۲۰ض۲/۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۲۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۱۲ ۳۰*۳۰ض۲وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۴ ۴۰*۲۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۰ ۴۰*۳۰ض۲‌وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ض۲وزن هر شاخه ۱۵ ۴۰*۴۰ض۲/۵وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۴۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۰کیلو ۴۰*۸۰ض۲ وزن هر شاخه ۲۳ کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه۲۶/۲۰۰ ۴۰*۸۰ض۲/۵ وزن هر شاخه ۲۸کیلو ۴۰*۸۰ض۲/۸وزن هرشاخه۳۱ ۵۰*۳۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۶۰*۲۰ض۲وزن هرشاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۳۰ض۲/۳۵ وزن هر شاخه ۱۹/۶۰۰ ۶۰*۳۰ض۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ض۲ وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۶۰*۴۰ض۲/۵ وزن هرشاخه ۲۴ ۶۰*۴۰ض۲/۸وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ض۳وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ض۲وزن هر شاخه ۲۲ تماس: 09132361180 03136067

30 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

⬇️لیست قیمت بهفلز سپاهان⬇️ بروزرسانی🗓1399/7/30 کاهش قیمت 🔹 پروفیل ضخامت 3 💵21050 تومان 📉 500 🔹پرفیل ضخامت 2/5 💵21550 تومان 📉 500 🔹پروفیل ضخامت 2 💵22050 تومان 📉 500 🔹پروفیل ضخامت 4 💵21050 تومان 📉 500 خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

30 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

پروفیل کیان فولاد متین : 2 میل : 21850 تومان 2.5 میل : 20850 تومان 3 میل : 19550 تومان 4 میل : 19550 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

29 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

[Forwarded from 🌐 فولادمهر آتیه ساز 🌐 (Fooladmehratiesaz)] ♦️♦️♦️♦️ #زد #انبار_تهران #فولاد_مبارکه #گیلان زد 18 ضخامت 2میل 6و7متر زد 18 ضخامت 2.5 میل 6و7متر زد 18 ضخامت 3میل 6و7متر زد 18 ضخامت 4میل 6و 7متر ♦️جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمائید ♦️کلیه محصولات با تایید موجودی میباشد ♦️کاظم خان آبادی داخلی 115 - 114 ☎️021-62999046 https://t.me/ahanatieh

28 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

⬇️لیست قیمت بهفلز سپاهان⬇️ بروزرسانی🗓1399/7/28 کاهش قیمت سایز 2 میل و بقیه ثبات قیمت 🔹 پروفیل ضخامت 3 💵21550 تومان 🔹پرفیل ضخامت 2/5 💵22050 تومان 🔹پروفیل ضخامت 2 💵22550 تومان 🔹پروفیل ضخامت 4 💵21550 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

28 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

پروفیل کیان فولاد متین : 2 میل : 21850 تومان 2.5 میل : 21050 تومان 3 میل : 19750 تومان 4 میل : 19750 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

28 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

⬇️لیست قیمت بهفلز سپاهان⬇️ بروزرسانی🗓1399/7/27 🔹 پروفیل ضخامت 3 💵21550 تومان 🔹پرفیل ضخامت 2/5 💵22050 تومان 🔹پروفیل ضخامت 2 💵23550 تومان 🔹پروفیل ضخامت 4 💵21550 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

27 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

بازرگانی فروش میلگرد و تیراهن به صورت کلی وجزئی کارخانه پروفیل تهران ۰۹۱۲۲۶۰۷۵۳۲ ۰۹۱۹۵۵۵۴۵۱۶

22 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

⬇️لیست قیمت بهفلز سپاهان⬇️ بروزرسانی🗓1399/7/22 🔹 پروفیل ضخامت 3 💵21550 تومان 🔹پرفیل ضخامت 2/5 💵22050 تومان 🔹پروفیل ضخامت 2 💵23350 تومان 🔹پروفیل ضخامت 4 💵21550 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

22 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

پروفیل بهفلز سپاهان : 500 تومان افزایش قیمت سایز 2 میل 2 میل : 23550 تومان 2.5 میل : 22050 تومان 3 میل : 21050 تومان 4 میل : 21050 تومان خریدتلفنی ☎️ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.iron-ir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

20 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل

بازرگــــــــــــــــانی هوشمند آهن شنبه 19 مهر ماه 1399 ▪️قوطی و پروفیل 📍فروش انبار ضخامت 2 ⬅️ 22100 تومان ‏ ضخامت 2.5 ⬅️ 21100 تومان انواع ستونی ⬅️ 19000 تومان قیمت ها با تایید میباشد 📞03195010514-15 📞09132290395 🆔@hooshmand_ahan

19 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 37425

پروفیل کیان فولاد متین : 2 میل : 21750 تومان 2.5 میل : 20950 تومان 3 میل : 19950 تومان 4 میل : 19950 تومان خریدتلفنی تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.ironir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 37372

پروفیل بهفلز سپاهان : ثبات قیمت 2 میل : 23050 تومان 2.5 میل : 22050 تومان 3 میل : 21050 تومان 4 میل : 21050 تومان خریدتلفنی تماس با ما : 02144241059 02144249361 02144281763 02144281763 02144219564 https://t.me/khavar_miane http://www.ironir.com https://www.instagram.com/foulad_khavarmiane

15 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 37312

[Forwarded from فولادمهر آتیه ساز (Fooladmehratiesaz)] #زد #انبار_تهران #فولاد_مبارکه #گیلان زد 18 ضخامت 2میل 6و7متر زد 18 ضخامت 2.5 میل 6و7متر زد 18 ضخامت 3میل 6و7متر زد 18 ضخامت 4میل 6و 7متر جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمائید کلیه محصولات با تایید موجودی میباشد کاظم خان آبادی داخلی 115 114 02162999046 https://t.me/ahanatieh

14 مهر، 1399