خریدار ورق روغنی - RFQ-1392

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ۱ روغنی عرض ۱۲۵۰ یک ظرفیت یا تکرول سنگین در هر شهری که باشه قیمت مناسب محمدی ۰۹۳۹۷۵۸۶۲۶۵

01 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)