چت

روغنی ریزبار

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : روغنی ریزبار

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

روغنی ریزبار

2 ماه پیش
20,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

روغنی ریزبار

3 ماه پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

روغنی ریزبار

3 ماه پیش
18,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

روغنی ریزبار

5 ماه پیش
19,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

روغنی ریزبار

5 ماه پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

روغنی ریزبار

6 ماه پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

روغنی ریزبار

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

روغنی ریزبار

11 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

روغنی ریزبار

11 ماه پیش
15,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

روغنی ریزبار

11 ماه پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

روغنی ریزبار

1 سال پیش
14,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روغنی ریزبار

1 سال پیش
17,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

روغنی ریزبار

2 سال پیش
10,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

روغنی ریزبار

2 سال پیش
11,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

روغنی ریزبار

2 سال پیش
11,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روغنی ریزبار

2 سال پیش
11,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×