چت

آهن سبک

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : آهن سبک
از 15,450 تا 15,500 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

آهن سبک

22 ساعت پیش
15,450 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

آهن سبک

2 روز پیش
15,500 تومان

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

آهن سبک

3 هفته پیش
17,193 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

آهن سبک

2 ماه پیش
18,260 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

آهن سبک

3 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

آهن سبک

3 ماه پیش
17,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

آهن سبک

5 ماه پیش
18,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

آهن سبک

5 ماه پیش
16,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

آهن سبک

5 ماه پیش
14,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

آهن سبک

8 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

آهن سبک

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

آهن سبک

11 ماه پیش
13,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

آهن سبک

11 ماه پیش
13,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

آهن سبک

11 ماه پیش
14,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

آهن سبک

11 ماه پیش
14,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

آهن سبک

11 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

آهن سبک

11 ماه پیش
14,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

آهن سبک

1 سال پیش
16,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

آهن سبک

1 سال پیش
13,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

آهن سبک

2 سال پیش
10,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

آهن سبک

2 سال پیش
10,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

آهن سبک

2 سال پیش
10,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن سبک

2 سال پیش
10,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

آهن سبک

2 سال پیش
10,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

آهن سبک

2 سال پیش
10,030 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×