چت

حلب و قوطی

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : فله حلب کهنه
از 14,000 تا 17,300 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

حلب و قوطی

22 ساعت پیش
14,000 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

حلب و قوطی

2 روز پیش
17,300 تومان

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

حلب و قوطی

2 ماه پیش
18,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

حلب و قوطی

3 ماه پیش
13,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

حلب و قوطی

3 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

حلب و قوطی

5 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

حلب و قوطی

5 ماه پیش
15,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

حلب و قوطی

5 ماه پیش
11,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

دنیای قراضه ناصری

امتیاز کاربر : %46

حلب و قوطی

7 ماه پیش
10,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

حلب و قوطی

9 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

حلب و قوطی

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

حلب و قوطی

11 ماه پیش
8,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

حلب و قوطی

11 ماه پیش
9,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

حلب و قوطی

11 ماه پیش
13,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

حلب و قوطی

11 ماه پیش
13,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

حلب و قوطی

11 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

حلب و قوطی

11 ماه پیش
14,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

حلب و قوطی

11 ماه پیش
12,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

حلب و قوطی

11 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

حلب و قوطی

1 سال پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله 24

امتیاز کاربر : %73

حلب و قوطی

1 سال پیش
14,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

حلب و قوطی

1 سال پیش
9,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

حلب و قوطی

1 سال پیش
12,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

حلب و قوطی

2 سال پیش
9,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

حلب و قوطی

2 سال پیش
9,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

حلب و قوطی

2 سال پیش
9,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پیمانکاری شریفی

امتیاز کاربر : %56

حلب و قوطی

2 سال پیش
10,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

حلب و قوطی

2 سال پیش
9,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

حلب و قوطی

2 سال پیش
6,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

حلب و قوطی

2 سال پیش
7,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×