چت

سفاله ریز بار

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : سفاله ریز بار

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %79

سفاله ریز بار

2 ماه پیش
16,830 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

سفاله ریز بار

3 ماه پیش
13,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

سفاله ریز بار

4 ماه پیش
15,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

سفاله ریز بار

4 ماه پیش
16,940 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

سفاله ریز بار

5 ماه پیش
15,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

سفاله ریز بار

5 ماه پیش
15,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

سفاله ریز بار

5 ماه پیش
15,380 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

سفاله ریز بار

5 ماه پیش
14,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

سفاله ریز بار

6 ماه پیش
15,542 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

سفاله ریز بار

9 ماه پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

سفاله ریز بار

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %79

سفاله ریز بار

11 ماه پیش
13,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

سفاله ریز بار

11 ماه پیش
13,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

سفاله ریز بار

11 ماه پیش
14,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

سفاله ریز بار

1 سال پیش
14,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سفاله ریز بار

1 سال پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله 24

امتیاز کاربر : %73

سفاله ریز بار

1 سال پیش
14,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

سفاله ریز بار

1 سال پیش
12,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

سفاله ریز بار

2 سال پیش
9,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

سفاله ریز بار

2 سال پیش
9,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %70

سفاله ریز بار

2 سال پیش
9,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سامانه قراضه آهن

امتیاز کاربر : %67

سفاله ریز بار

2 سال پیش
10,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سفاله ریز بار

2 سال پیش
9,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×