چت

ویژه

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : آهن ویژه
از 15,950 تا 16,900 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

ویژه

22 ساعت پیش
15,950 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

ویژه

2 روز پیش
16,900 تومان

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

ویژه

3 هفته پیش
18,907 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ویژه

2 ماه پیش
18,810 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

ویژه

2 ماه پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

ویژه

3 ماه پیش
16,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

ویژه

3 ماه پیش
17,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

ویژه

5 ماه پیش
18,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

ویژه

5 ماه پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

ویژه

5 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پیمانکاری شریفی

امتیاز کاربر : %56

ویژه

6 ماه پیش
15,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ویژه

6 ماه پیش
15,259 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

دنیای قراضه ناصری

امتیاز کاربر : %46

ویژه

7 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

ویژه

8 ماه پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

ویژه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

ویژه

11 ماه پیش
14,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

ویژه

11 ماه پیش
14,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

ویژه

11 ماه پیش
14,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

امید دیواری

امتیاز کاربر : %45

ویژه

11 ماه پیش
144,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پیمانکاری شریفی

امتیاز کاربر : %56

ویژه

11 ماه پیش
13,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

ویژه

11 ماه پیش
15,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

ویژه

11 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

ویژه

11 ماه پیش
14,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

ویژه

11 ماه پیش
15,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

ویژه

1 سال پیش
17,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویژه

1 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله 24

امتیاز کاربر : %73

ویژه

1 سال پیش
15,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

ویژه

1 سال پیش
13,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

ویژه

1 سال پیش
13,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

ویژه

1 سال پیش
14,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سامانه قراضه آهن

امتیاز کاربر : %67

ویژه

1 سال پیش
13,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

ویژه

2 سال پیش
10,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

ویژه

2 سال پیش
10,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

ویژه

2 سال پیش
10,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه نگار

امتیاز کاربر : %67

ویژه

2 سال پیش
10,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویژه

2 سال پیش
11,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

ویژه

2 سال پیش
10,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×