چت

سوپر ویژه

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : آهن سوپر ویژه
از 16,200 تا 17,300 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

1 روز پیش
16,200 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

سوپر ویژه

2 روز پیش
17,300 تومان

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

سوپر ویژه

3 هفته پیش
19,254 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

سوپر ویژه

4 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

سوپر ویژه

3 ماه پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

سوپر ویژه

3 ماه پیش
18,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

سوپر ویژه

5 ماه پیش
18,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

سوپر ویژه

5 ماه پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

سوپر ویژه

5 ماه پیش
15,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

6 ماه پیش
15,437 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

دنیای قراضه ناصری

امتیاز کاربر : %46

سوپر ویژه

7 ماه پیش
16,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

سوپر ویژه

8 ماه پیش
16,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

سوپر ویژه

9 ماه پیش
15,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

سوپر ویژه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

عباس حسنوند

امتیاز کاربر : %44

سوپر ویژه

10 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

سوپر ویژه

11 ماه پیش
14,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

11 ماه پیش
14,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

سوپر ویژه

11 ماه پیش
14,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

امید دیواری

امتیاز کاربر : %45

سوپر ویژه

11 ماه پیش
147,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پیمانکاری شریفی

امتیاز کاربر : %56

سوپر ویژه

11 ماه پیش
14,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

سوپر ویژه

11 ماه پیش
15,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

سوپر ویژه

11 ماه پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

11 ماه پیش
14,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

سوپر ویژه

11 ماه پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

سوپر ویژه

1 سال پیش
17,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوپر ویژه

1 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله 24

امتیاز کاربر : %73

سوپر ویژه

1 سال پیش
16,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

1 سال پیش
13,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

سوپر ویژه

1 سال پیش
14,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

1 سال پیش
12,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

سوپر ویژه

2 سال پیش
10,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سامانه قراضه آهن

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

2 سال پیش
10,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

سوپر ویژه

2 سال پیش
11,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

سوپر ویژه

2 سال پیش
11,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه نگار

امتیاز کاربر : %67

سوپر ویژه

2 سال پیش
11,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوپر ویژه

2 سال پیش
11,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

سوپر ویژه

2 سال پیش
10,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×