چت

فله روغنی

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : فله روغنی
از 16,900 تا 17,900 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

23 ساعت پیش
16,900 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

فله روغنی

2 روز پیش
17,900 تومان

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

فله روغنی

3 هفته پیش
20,240 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

فله روغنی

3 ماه پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

فله روغنی

5 ماه پیش
19,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

فله روغنی

5 ماه پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

فله روغنی

5 ماه پیش
15,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

فله روغنی

5 ماه پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

فله روغنی

6 ماه پیش
17,331 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

6 ماه پیش
16,160 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

دنیای قراضه ناصری

امتیاز کاربر : %46

فله روغنی

7 ماه پیش
16,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

فله روغنی

8 ماه پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

فله روغنی

9 ماه پیش
15,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

فله روغنی

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

عباس حسنوند

امتیاز کاربر : %44

فله روغنی

10 ماه پیش
15,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

فله روغنی

11 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

11 ماه پیش
15,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

فله روغنی

11 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پیمانکاری شریفی

امتیاز کاربر : %56

فله روغنی

11 ماه پیش
15,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

فله روغنی

11 ماه پیش
15,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

فله روغنی

11 ماه پیش
15,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

11 ماه پیش
14,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

فله روغنی

11 ماه پیش
16,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

فله روغنی

1 سال پیش
18,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فله روغنی

1 سال پیش
17,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله 24

امتیاز کاربر : %73

فله روغنی

1 سال پیش
16,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

فله روغنی

1 سال پیش
14,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

1 سال پیش
14,620 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

فله روغنی

2 سال پیش
10,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سامانه قراضه آهن

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

2 سال پیش
10,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

فله روغنی

2 سال پیش
11,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه نگار

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

2 سال پیش
11,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فله روغنی

2 سال پیش
11,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

فله روغنی

2 سال پیش
10,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

فله روغنی

2 سال پیش
10,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×