شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

62%

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17106

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

انواع تیرآهن ذوبی تیرآهن ۸، تیرآهن ۱۰، تیرآهن ۱۲، تیرآهن ۱۴، تیرآهن ۱۶، تیرآهن ۱۸، تیرآهن ۲۰، تیرآهن ۲۲، تیرآهن۲۵ ، تیرآهن ۲۷، تیرآهن ۳۰، تیرآهن ۳۲

09 آذر، 1398