سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...
ورق اسید شویی
19 خرداد، 1400 2 سال پیش

ورق اسیدشویی

خریدورق اسیدشویی ۱.ورق۲×۱۰۲ /۱۱۷/۱۲۷ هرکیفیتی ظرفیت ۲.ورق ۳هرعرض کیفیت saph440 رول ۳.ورق ۵اسیدw22 رول ۴.ورق۲.۳×۱۲۰ویا عرض دیگرsaph440 ظرفیتی ۵.ورق ۲.۵هرعرضی کیفیت w22 رول 09122967179 اقای مسلمی

×