سیاه - RFQ-1503

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق ٦ ، ١٢ ، ١٥ عرض ١٥٠٠ تناژ ظرفيت كمتر از ٢١ تن 09128446689

19 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)