آگهی های فروش گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 02 مرداد

موجودي ورق سياه فولاد مبارکه 3 تا 15 میل گرید st37 ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ 🔹موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ****** 🔹فروش میلگرد 12 و 14 ذوبی نیشابور و .... ****** 🔸ورق اکسین 12-15-20-25

02 مرداد، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 28 تیر

موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز

28 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 26 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹موجودي ورق سياه فولاد مبارکه 3 تا 15 میل گرید st37 ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ 🔹موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

26 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 20 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل فابريك ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st37 ٣ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٢٥٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٦ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار انبار اصفهان ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

20 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی شنبه 18 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹موجودي گالوانيزه تاراز با ال سی داخلی ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ عرض ١٢٥٠ ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

18 تیر، 1401
صورت بار میلگرد آجدار چهارشنبه 15 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل فابريك ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st37 ٣ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٢٥٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٦ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com

15 تیر، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 15 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل فابريك ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st37 ٣ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٢٥٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٦ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com

15 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 15 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل فابريك ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st37 ٣ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٢٥٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٦ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com

15 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 14 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل فابريك ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st37 ٣ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٢٥٠ آجدار ٤ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار ٦ ميل عرض ١٥٠٠ آجدار انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

14 تیر، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 13 تیر

گروه صنعتی ساختمانی #ایستا ***** بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ورق آجدار ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار اصفهان ️02172052 http://www.istateam.com

13 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 13 تیر

گروه صنعتی ساختمانی #ایستا میلگرد بردسیر سایز12 با ال سی شش ماهه اماده بارگیری ***** موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان ****** انبار اصفهان ️02172052 http://www.istateam.com

13 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی شنبه 11 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ عرض ١٢٥٠ ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

11 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 08 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

08 تیر، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 07 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ورق آجدار ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار اصفهان 🔹میلگرد بردسیر سایز12 با ال سی شش ماهه اماده بارگیری 🔹 فروش بار ورق به صورت ال سی شش ماهه و سه ماهه از کارخانجات معتبر ساده و گالوانیزه ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

07 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 06 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹میلگرد بردسیر سایز12 با ال سی شش ماهه اماده بارگیری ***** موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ورق آجدار ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

06 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 05 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان ****** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ورق آجدار ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

05 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی شنبه 04 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان **** موجودي ورق سياه ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٦ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ورق آجدار ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

04 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 01 تیر

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 💎موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٥٠ عرض ١٢٥٠ ٦٠ عرض١٠٠٠ ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان **** 💎فروش میلگرد بردسیر 100 تن 💎فروش انواع ورق آجدار ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

01 تیر، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 31 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 💎موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠عرض١٢٥٠ ٥٠ عرض ١٢٥٠ ٦٠ عرض١٠٠٠ ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ ١.٥ عرض١٢٥٠ ١.٨ عرض ١٢٥٠ ٢ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه تاراز و انبار اصفهان **** 💎فروش میلگرد بردسیر 100 تن 💎فروش انواع ورق آجدار ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

31 خرداد، 1401
صورت بار ورق روغنی (سرد) دوشنبه 30 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي روغني فولاد غرب st12 ٦٠ عرض ١٠٠٠ ٦٠ عرض ١٢٥٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٢٥٠ ٨٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٠٠٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه **** ورق سياه st52 ٣ ميل عرض ١٢٥٠ ٤ ميل عرض ١٥٠٠ ٥ميل عرض ١٥٠٠ ٦ ميل عرض ١٥٠٠ ٨ ميل عرض ١٥٠٠ ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ با گواهي و پلاك انبار اصفهان ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

30 خرداد، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی یکشنبه 29 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا فروش بار ورق به صورت ال سی شش ماهه و سه ماهه از کارخانجات معتبر ساده و گالوانیزه ورق سياه آجدار مباركه ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار تهران و اصفهان ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ٨ ميل ٦*١.٥ انبار تهران و اصفهان برگي و ظرفيت ورق سياه st52 ٣ ميل عرض ١٢٥٠ ٤ ميل عرض ١٥٠٠ ٥ميل عرض ١٥٠٠ ٦ ميل عرض ١٥٠٠ ٨ ميل عرض ١٥٠٠ ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ با گواهي و پلاك انبار اصفهان موجودي گالوانيزه تاراز ٥٠ دوعرض ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

29 خرداد، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی شنبه 28 خرداد

✳️گروه صنعتی ساختمانی #ایستا ورق سياه آجدار مباركه ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار تهران و اصفهان ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ٨ ميل ٦*١.٥ انبار تهران و اصفهان برگي و ظرفيت ورق سياه st52 ٣ ميل عرض ١٢٥٠ ٤ ميل عرض ١٥٠٠ ٥ميل عرض ١٥٠٠ ٦ ميل عرض ١٥٠٠ ٨ ميل عرض ١٥٠٠ ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ با گواهي و پلاك انبار اصفهان موجودي گالوانيزه تاراز ٥٠ دوعرض ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

28 خرداد، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) پنجشنبه 26 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

26 خرداد، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 25 خرداد

✳️گروه صنعتی ساختمانی #ایستا ورق سياه آجدار مباركه ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار تهران و اصفهان ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ٨ ميل ٦*١.٥ انبار تهران و اصفهان برگي و ظرفيت ورق سياه st52 ٣ ميل عرض ١٢٥٠ ٤ ميل عرض ١٥٠٠ ٥ميل عرض ١٥٠٠ ٦ ميل عرض ١٥٠٠ ٨ ميل عرض ١٥٠٠ ١٠ ميل عرض ١٥٠٠ ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ با گواهي و پلاك انبار اصفهان موجودي گالوانيزه تاراز ٥٠ دوعرض ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

25 خرداد، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 23 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا ورق سياه آجدار مباركه ٣ ميل عرض ١٥٠٠ ٤ ميل عرض ١٢٥٠ انبار تهران و اصفهان ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ ٨ ميل ٦*١.٥ انبار تهران و اصفهان برگي و ظرفيت ورق سياه st52 ٣ ميل عرض ١٢٥٠ ٤ ميل عرض ١٥٠٠ ٥ميل عرض ١٥٠٠ ٦ ميل عرض ١٥٠٠ ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ با گواهي و پلاك انبار اصفهان موجودي گالوانيزه تاراز ٥٠ دوعرض ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ عرض ١٢٥٠ ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

23 خرداد، 1401
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 22 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي روغني فولاد غرب st12 ٦٠ عرض ١٠٠٠ ٦٠ عرض ١٢٥٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٢٥٠ ٨٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٠٠٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه ***** گالوانيزه تاراز ٨٠ دوعرض ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ دوعرض ٢ عرض ١٠٠٠ گالوانيزه كاشان ٨٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ انبار كاشان گالوانيزه سمنان كارخانه ٣٠ عرض ١٠٠٠ ٤٥ عرض ١٢٥٠ ٤٨ دوعرض ٥٨ دوعرض ٦٠ عرض ١٢٥٠ ١ دوعرض ١.٢٥ عرض ١٢٥٠ گالوانيزه انبار تهران ٣٥ دوعرض سمنان ٤٠ دوعرض گيلان ٤٠ عرض ١٢٥٠ كاشان ٤٥ دوعرض گيلان ٨٠ عرض ١٢٥٠ روي اندود ورق رنگي ٤٥ عرض ١٢٥٠ قرمز چيني ٤٥ عرض ١٢٥٠ سفيد چيني ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

22 خرداد، 1401
صورت بار ورق روغنی (سرد) شنبه 21 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا موجودي روغني فولاد غرب st12 ٦٠ عرض ١٠٠٠ ٦٠ عرض ١٢٥٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٢٥٠ ٨٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٠٠٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ بارگيري از كارخانه ****** ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 با گواهي و پلاك ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

21 خرداد، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) پنجشنبه 19 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

19 خرداد، 1401
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 18 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا گالوانيزه تاراز ٨٠ دوعرض ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١ عرض ١٠٠٠ ١.٢٠ دوعرض ٢ عرض ١٠٠٠ گالوانيزه كاشان ٨٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ انبار كاشان گالوانيزه سمنان كارخانه ٣٠ عرض ١٠٠٠ ٤٥ عرض ١٢٥٠ ٤٨ دوعرض ٥٨ دوعرض ٦٠ عرض ١٢٥٠ ١ دوعرض ١.٢٥ عرض ١٢٥٠ گالوانيزه انبار تهران ٣٥ دوعرض سمنان ٤٠ دوعرض گيلان ٤٠ عرض ١٢٥٠ كاشان ٤٥ دوعرض گيلان ٨٠ عرض ١٢٥٠ روي اندود ورق رنگي ٤٥ عرض ١٢٥٠ قرمز چيني ٤٥ عرض ١٢٥٠ سفيد چيني ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

18 خرداد، 1401
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 17 خرداد

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا ٣ ميل عرض ١٢٥٠ st52 ٤ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ٨ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٢ ميل عرض ١٥٠٠ st52 ١٥ ميل عرض ١٥٠٠ st52 با گواهي و پلاك ورق سياه فابريك ٦ ميل ٦*١.٥ انبار اصفهان ١٠ ميل ٦*١.٥. تحويل تهران ورق روغني فولاد غرب ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٩٠ عرض ١٠٠٠ ******* ورق سياه st52 3ميل عرض ١٢٥٠ 4ميل عرض ١٥٠٠ 5ميل عرض ١٥٠٠ 6ميل عرض ١٥٠٠ 8ميل عرض ١٥٠٠ 10ميل عرض ١٥٠٠ 12ميل عرض ١٥٠٠ 15ميل عرض ١٥٠٠ با گواهي و پلاك سفارش خط انبار اصفهان ****** موجودي گالوانيزه تاراز ٤٠ دوعرض ٥٠ دوعرض ٦٠ دوعرض ٧٠ دوعرض ٨٠ دوعرض ٩٠ دوعرض ١ دوعرض ١.٢٠ دوعرض ١.٥ دوعرض ٢ دوعرض بارگيري از كارخانه تاراز ***** ورق سياه اكسين a283 ١٠ ميل ١٢ ميل ١٥ ميل ٢٥ ميل ٣٠ ميل ٣٥ ميل ٤٠ ميل ٤٥ ميل ٥٠ ميل انبار اهواز/رسمي ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

17 خرداد، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید