چت

سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

ورق سیاه

خریدارورق سیاه ۲×۱۲۵۰کیفیت st44 ۳×۱۲۵۰کیفیتst44 صبا یا فولاد ظرفیت از هر کدام 1 ظرفیت ۰۹۱۲۲۹۶۷۱۷۹-۶۶۶۷۰۴۲۶ اقای مسلمی

×