گروه صنعتی ساختمانی ایستا

شهیدی

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
25 دی، 1399 2 سال پیش

ورق گرم

خریدار ورق 12 اکسین میزان 100 تن 09128446689

×