میرزایی

کانی کاوه زاگرس

49%

پوسته اکسیدی - RFQ-1270

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

کانی کاوه زاگرس خریدار پوسته اکسیدی پولکی مقدار: تناژ بالا 09193563771 میرزایی

01 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات قراضه (ضایعات)