شرکت زرین تراز زاینده رود

شرکت زرین تراز زاینده رود

43%

درخواست خرید ضایعات - RFQ-1208

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

نیازمند خرید ضایعات روغنی و سنگین 09137918966

13 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات قراضه (ضایعات)