امیدی

شرکت عمرانی پارس آمود خزر.

45%

خریدار نبشی

دسته محصولات :

نبشی و ناودانی

خریدار نبشی گالوانیزه سایز 6 مقدار:1/5 تن. 09118291486 امیدی

28 آبان، 1399