مونا حسینی

پرشین آیرون

45%

٧٠ روغني كوتاه يك ظرفيت - RFQ-1125

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

St12 يك ظرفيت 09356227548 حسيني

26 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)