ورق سياه ضخامت ٤ و ٢/٥ ٥ ظرفيت

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

٣ظرفيت ورق سياه ضخامت ٤ عرض ١٢٥٠ st37 2ظرفيت ورق سياه عرض ١٢٥٠ st37 ضخامت ٢/٥ ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨

21 آبان، 1399