چت

خرید محصولات فلزی

فیلتر نتایج
عنوان
کارخانه
بازه زمانی
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
ورق روغنی (سرد)
23 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق اسید شویی
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22563

عرض 132 تا 150 یا عرض 100 تا 150 یا عرض 70 تا 80

ورق روغنی (سرد)
01 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق اسید شویی
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق قلع اندود (تین پلیت)
23 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق اسید شویی
23 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
21 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
23 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق گالوانیزه
08 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
23 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21589

ورق اکسین 20 ، 5 برگ ورق اکسین 25 ،3 برگ ورق اکسین 30 ، 5 برگ ورق اکسین 35 ،3 برگ ورق اکسین 50 ، 1 برگ

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش
×