قیمت ناودانی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 16 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 8 طول : 12
8 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
2 ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 8 طول : 6
8 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
3 ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 10 طول : 6
10 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
4 ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 10 طول : 12
10 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
5 ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 12 طول : 6
12 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
6 ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 12 طول : 12
12 12 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
7 ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 14 طول : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
13,100
21 فروردین، 1400
8 ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 14 طول : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
13,100
21 فروردین، 1400
9 ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 16 طول : 6
16 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
10 ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 16 طول : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
13,550
25 فروردین، 1400
11 ناودانی 18 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 18 طول : 12
18 12 کیلوگرم کارخانه
18,400
06 دی، 1399
قیمت نبشی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 16 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی3*30*30 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 30*30 ضخامت : 3 طول : 6
30*30 3 6 کیلوگرم کارخانه
14,300
16 اردیبهشت، 1400
2 نبشی 2.5*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 2.5 طول : 6
40*40 2.5 6 کیلوگرم کارخانه
14,850
07 اردیبهشت، 1400
3 نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3 طول : 6
40*40 3 6 کیلوگرم کارخانه
13,150
18 فروردین، 1400
4 نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 6
40*40 4 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
5 نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3 طول : 6
45*45 3 6 کیلوگرم کارخانه
13,500
17 فروردین، 1400
6 نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4 طول : 6
45*45 4 6 کیلوگرم کارخانه
13,450
18 فروردین، 1400
7 نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5 طول : 6
45*45 5 6 کیلوگرم کارخانه
13,400
18 فروردین، 1400
8 نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3 طول : 6
50*50 3 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
9 نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 6
50*50 4 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
10 نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 6
50*50 5 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
11 نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4 طول : 6
60*60 4 6 کیلوگرم کارخانه
14,000
16 اردیبهشت، 1400
12 نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 6
60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
13 نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 6
60*60 6 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
14 نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 5 طول : 6
70*70 5 6 کیلوگرم کارخانه
14,400
16 اردیبهشت، 1400
15 نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6 طول : 6
70*70 6 6 کیلوگرم کارخانه
14,400
16 اردیبهشت، 1400
16 نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 6
70*70 7 6 کیلوگرم کارخانه
14,100
16 اردیبهشت، 1400
17 نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5 طول : 6
75*75 5 6 کیلوگرم کارخانه
14,100
16 اردیبهشت، 1400
18 نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 6 طول : 6
75*75 6 6 کیلوگرم کارخانه
14,500
11 اردیبهشت، 1400
19 نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6 طول : 6
80*80 6 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
20 نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7 طول : 6
80*80 7 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
21 نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 6
80*80 8 6 کیلوگرم کارخانه
13,900
16 اردیبهشت، 1400
22 نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8 طول : 6
100*100 8 6 کیلوگرم کارخانه
14,450
15 اردیبهشت، 1400
23 نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 0 طول : 6
100*100 0 6 کیلوگرم کارخانه
13,950
16 اردیبهشت، 1400
24 نبشی 40*40*4 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 12
40*40 4 12 کیلوگرم کارخانه
13,550
22 فروردین، 1400
25 نبشی 3*45*45 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3 طول : 12
45*45 3 12 کیلوگرم کارخانه
14,900
15 اردیبهشت، 1400
26 نبشی 4*45*45 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4 طول : 12
45*45 4 12 کیلوگرم کارخانه
15,150
12 اردیبهشت، 1400
27 نبشی 45*45*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5 طول : 12
45*45 5 12 کیلوگرم کارخانه
14,700
16 اردیبهشت، 1400
28 نبشی 50*50*3 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3 طول : 12
50*50 3 12 کیلوگرم کارخانه
14,400
16 اردیبهشت، 1400
29 نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 12
50*50 4 12 کیلوگرم کارخانه
14,350
16 اردیبهشت، 1400
30 نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 12
50*50 5 12 کیلوگرم کارخانه
14,750
13 اردیبهشت، 1400
31 نبشی 4*60*60 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4 طول : 12
60*60 4 12 کیلوگرم کارخانه
13,150
19 اسفند، 1399
32 نبشی 60*60*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 12
60*60 5 12 کیلوگرم کارخانه
13,050
24 اسفند، 1399
33 نبشی 60*60*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 12
60*60 6 12 کیلوگرم کارخانه
13,400
09 اسفند، 1399
34 نبشی 70*70*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6 طول : 12
70*70 6 12 کیلوگرم کارخانه
13,650
05 بهمن، 1399
35 نبشی 70*70*7 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 12
70*70 7 12 کیلوگرم کارخانه
14,500
16 اردیبهشت، 1400
36 نبشی 75*75*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5 طول : 12
75*75 5 12 کیلوگرم کارخانه
14,500
16 اردیبهشت، 1400
37 نبشی 80*80*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6 طول : 12
80*80 6 12 کیلوگرم کارخانه
14,350
16 اردیبهشت، 1400
38 نبشی 80*80*7 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7 طول : 12
80*80 7 12 کیلوگرم کارخانه
14,350
16 اردیبهشت، 1400
39 نبشی 80*80*8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 12
80*80 8 12 کیلوگرم کارخانه
14,300
16 اردیبهشت، 1400
40 نبشی 100*100*8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8 طول : 12
100*100 8 12 کیلوگرم کارخانه
14,900
06 اردیبهشت، 1400
قیمت نبشی آریان فولاد
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی10*100*100 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 10 طول : 6
100*100 10 6 کیلوگرم کارخانه
14,800
08 اردیبهشت، 1400
2 نبشی12*120*120 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 120*120 ضخامت : 12 طول : 6
120*120 12 6 کیلوگرم کارخانه
14,800
08 اردیبهشت، 1400
3 نبشی3*40*40 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3 طول : 6
40*40 3 6 کیلوگرم کارخانه
14,400
06 اردیبهشت، 1400
4 نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 6
40*40 4 6 کیلوگرم کارخانه
14,600
15 اردیبهشت، 1400
5 نبشی4*50*50 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 6
50*50 4 6 کیلوگرم کارخانه
14,600
15 اردیبهشت، 1400
6 نبشی5*50*50 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 6
50*50 5 6 کیلوگرم کارخانه
14,600
15 اردیبهشت، 1400
7 نبشی5*60*60 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 6
60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه
14,600
15 اردیبهشت، 1400
8 نبشی6*60*60 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 6
60*60 6 6 کیلوگرم کارخانه
14,600
15 اردیبهشت، 1400
9 نبشی8*80*80 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 6
80*80 8 6 کیلوگرم کارخانه
14,600
15 اردیبهشت، 1400
قیمت ناودانی شکفته
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 6 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 6 طول : 6
6 6 کیلوگرم کارخانه
14,700
15 اردیبهشت، 1400
2 ناودانی 8 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 8 طول : 6
8 6 کیلوگرم کارخانه
14,700
15 اردیبهشت، 1400
3 ناودانی 10 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 10 طول : 6
10 6 کیلوگرم کارخانه
14,800
15 اردیبهشت، 1400
4 ناودانی 12 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 12 طول : 6
12 6 کیلوگرم کارخانه
14,800
15 اردیبهشت، 1400
5 ناودانی 14 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 14 طول : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
14,800
15 اردیبهشت، 1400
6 ناودانی 16 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 16 طول : 6
16 6 کیلوگرم کارخانه
14,800
15 اردیبهشت، 1400
7 ناودانی 12 شکفته 12 متری
سایز (mm) : 12 طول : 12
12 12 کیلوگرم کارخانه
-
8 ناودانی 14 شکفته 12 متری
سایز (mm) : 14 طول : 12
14 12 کیلوگرم کارخانه
-
9 ناودانی 16 شکفته 12 متری
سایز (mm) : 16 طول : 12
16 12 کیلوگرم کارخانه
-
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 6 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 6 طول شاخه (m) : 6
6 6 - کارخانه
14,750
15 اردیبهشت، 1400
2 ناودانی 8 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6
8 6 - کارخانه
14,750
15 اردیبهشت، 1400
3 ناودانی 10 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
14,750
15 اردیبهشت، 1400
4 ناودانی 12 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
14,500
15 اردیبهشت، 1400
5 ناودانی 14 سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
14,950
13 اردیبهشت، 1400
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 20*20 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
20*20 2 6 - کارخانه
-
2 نبشی 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 20*20 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
20*20 3 6 - کارخانه
13,320
24 اسفند، 1399
3 نبشی 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 25*25 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
25*25 2 6 - کارخانه
13,400
18 فروردین، 1400
4 نبشی 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 25*25 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
25*25 3 6 - کارخانه
-
5 نبشی 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 30*30 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
30*30 3 6 - کارخانه
13,920
25 فروردین، 1400
6 نبشی 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 30*30 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
30*30 2 6 - کارخانه
15,050
15 اردیبهشت، 1400
7 نبشی 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
40*40 2 6 - کارخانه
15,100
15 اردیبهشت، 1400
8 نبشی 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
40*40 3 6 - کارخانه
14,810
15 اردیبهشت، 1400
9 نبشی 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
40*40 4 6 - کارخانه
13,540
23 فروردین، 1400
10 نبشی 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 50*50 ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
50*50 4 6 - کارخانه
-
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروز رسانی : 15 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 3*30*30 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 30*30 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
30*30 3 6 - کارخانه
14,550
15 اردیبهشت، 1400
2 نبشی 4*40*40 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
40*40 4 6 - کارخانه
14,500
15 اردیبهشت، 1400
3 نبشی 5*50*50 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 50*50 ضخامت (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6
50*50 5 6 - کارخانه
14,550
15 اردیبهشت، 1400
4 نبشی 10*100*100 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 100*100 ضخامت (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
100*100 10 6 - کارخانه
14,450
15 اردیبهشت، 1400
ناودانی فولاد البرز غرب
آخرین بروز رسانی : 13 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6
8 6 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
2 ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12
8 12 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
3 ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 12
10 12 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
4 ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
5 ناودانی 12 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
6 ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 12
12 12 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
7 ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 12
14 12 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
8 ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6
16 6 - کارخانه
15,300
13 اردیبهشت، 1400
9 ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
16 12 - کارخانه
17,300
13 اردیبهشت، 1400
10 ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 6
14 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
13 اردیبهشت، 1400
ناودانی آریان فولاد
آخرین بروز رسانی : 13 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 10 نورد آریا فولاد
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
14,100
13 اردیبهشت، 1400
2 ناودانی 12 نورد آریا فولاد
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
14,100
13 اردیبهشت، 1400
ناودانی فولاد الماس یزد
آخرین بروز رسانی : 13 اردیبهشت، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
10 6 - کارخانه
14,350
13 اردیبهشت، 1400
2 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6
12 6 - کارخانه
14,350
13 اردیبهشت، 1400
3 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 14 طول شاخه (m) : 6
14 6 - کارخانه
14,350
13 اردیبهشت، 1400
4 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6
16 6 - کارخانه
14,350
13 اردیبهشت، 1400