قیمت نبشی آریان فولاد
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی10*100*100 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 10 طول : 6
100*100 10 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
2 نبشی12*120*120 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 120*120 ضخامت : 12 طول : 6
120*120 12 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
3 نبشی3*40*40 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3 طول : 6
40*40 3 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
24 مهر، 1400
4 نبشی4*40*40 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 6
40*40 4 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
5 نبشی4*50*50 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 6
50*50 4 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
6 نبشی5*50*50 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 6
50*50 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
7 نبشی5*60*60 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 6
60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
8 نبشی6*60*60 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 6
60*60 6 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
9 نبشی8*80*80 آریان فولاد 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 6
80*80 8 6 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
قیمت نبشی ناب تبریز
آخرین بروز رسانی : 28 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی3*30*30 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 30*30 ضخامت : 3 طول : 6
30*30 3 6 کیلوگرم کارخانه
15,350
30 اردیبهشت، 1400
2 نبشی 2.5*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 2.5 طول : 6
40*40 2.5 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
10 مهر، 1400
3 نبشی3*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3 طول : 6
40*40 3 6 کیلوگرم کارخانه
16,600
21 مهر، 1400
4 نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 6
40*40 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,800
28 مهر، 1400
5 نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3 طول : 6
45*45 3 6 کیلوگرم کارخانه
16,500
27 شهریور، 1400
6 نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4 طول : 6
45*45 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,900
10 مهر، 1400
7 نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5 طول : 6
45*45 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,600
15 شهریور، 1400
8 نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3 طول : 6
50*50 3 6 کیلوگرم کارخانه
16,600
10 مهر، 1400
9 نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 6
50*50 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,800
28 مهر، 1400
10 نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 6
50*50 5 6 کیلوگرم کارخانه
16,700
28 مهر، 1400
11 نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4 طول : 6
60*60 4 6 کیلوگرم کارخانه
16,900
28 مهر، 1400
12 نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 6
60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه
16,700
28 مهر، 1400
13 نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 6
60*60 6 6 کیلوگرم کارخانه
16,600
28 مهر، 1400
14 نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 5 طول : 6
70*70 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
28 مهر، 1400
15 نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6 طول : 6
70*70 6 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
28 مهر، 1400
16 نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 6
70*70 7 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
28 مهر، 1400
17 نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5 طول : 6
75*75 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
28 مهر، 1400
18 نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 6 طول : 6
75*75 6 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
28 مهر، 1400
19 نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6 طول : 6
80*80 6 6 کیلوگرم کارخانه
16,900
28 مهر، 1400
20 نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7 طول : 6
80*80 7 6 کیلوگرم کارخانه
15,700
06 تیر، 1400
21 نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 6
80*80 8 6 کیلوگرم کارخانه
16,700
28 مهر، 1400
22 نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8 طول : 6
100*100 8 6 کیلوگرم کارخانه
17,750
19 مرداد، 1400
23 نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 0 طول : 6
100*100 0 6 کیلوگرم کارخانه
16,700
28 مهر، 1400
24 نبشی 40*40*4 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 12
40*40 4 12 کیلوگرم کارخانه
13,550
22 فروردین، 1400
25 نبشی 3*45*45 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 3 طول : 12
45*45 3 12 کیلوگرم کارخانه
16,900
27 شهریور، 1400
26 نبشی 4*45*45 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 4 طول : 12
45*45 4 12 کیلوگرم کارخانه
17,300
10 مهر، 1400
27 نبشی 45*45*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 45*45 ضخامت : 5 طول : 12
45*45 5 12 کیلوگرم کارخانه
18,000
14 شهریور، 1400
28 نبشی 50*50*3 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 3 طول : 12
50*50 3 12 کیلوگرم کارخانه
17,000
10 مهر، 1400
29 نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 12
50*50 4 12 کیلوگرم کارخانه
16,900
12 مهر، 1400
30 نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 12
50*50 5 12 کیلوگرم کارخانه
17,100
26 مهر، 1400
31 نبشی 4*60*60 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 4 طول : 12
60*60 4 12 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
32 نبشی 60*60*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 12
60*60 5 12 کیلوگرم کارخانه
17,100
26 مهر، 1400
33 نبشی 60*60*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 12
60*60 6 12 کیلوگرم کارخانه
17,000
28 مهر، 1400
34 نبشی 70*70*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 6 طول : 12
70*70 6 12 کیلوگرم کارخانه
17,400
28 مهر، 1400
35 نبشی 70*70*7 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 12
70*70 7 12 کیلوگرم کارخانه
17,400
28 مهر، 1400
36 نبشی 75*75*5 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 75*75 ضخامت : 5 طول : 12
75*75 5 12 کیلوگرم کارخانه
17,400
28 مهر، 1400
37 نبشی 80*80*6 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 6 طول : 12
80*80 6 12 کیلوگرم کارخانه
17,300
28 مهر، 1400
38 نبشی 80*80*7 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 7 طول : 12
80*80 7 12 کیلوگرم کارخانه
15,950
09 خرداد، 1400
39 نبشی 80*80*8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 12
80*80 8 12 کیلوگرم کارخانه
17,100
28 مهر، 1400
40 نبشی 100*100*8 ناب تبریز 12 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 8 طول : 12
100*100 8 12 کیلوگرم کارخانه
16,400
05 تیر، 1400
قیمت نبشی شکفته
آخرین بروز رسانی : 26 مهر، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت طول واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 30*30 ضخامت : 3 طول : 6
30*30 3 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
26 مهر، 1400
2 نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 4 طول : 6
40*40 4 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
26 مهر، 1400
3 نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 5 طول : 6
50*50 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
26 مهر، 1400
4 نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 6 طول : 6
60*60 6 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
26 مهر، 1400
5 نبشی 7*70*70 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 70*70 ضخامت : 7 طول : 6
70*70 7 6 کیلوگرم کارخانه
17,000
31 شهریور، 1400
6 نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 80*80 ضخامت : 8 طول : 6
80*80 8 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
25 مهر، 1400
7 نبشی 100*100*100 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 10 طول : 6
100*100 10 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
25 مهر، 1400
8 نبشی 3*40*40 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 40*40 ضخامت : 3 طول : 6
40*40 3 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
26 مهر، 1400
9 نبشی 4*50*50 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 50*50 ضخامت : 4 طول : 6
50*50 4 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
25 مهر، 1400
10 نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 100*100 ضخامت : 10 طول : 6
100*100 10 6 کیلوگرم کارخانه
17,500
25 مهر، 1400
11 نبشی 5*60*60 شکفته 6 متری
سایز (mm) : 60*60 ضخامت : 5 طول : 6
60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه
17,900
25 مهر، 1400
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
آخرین بروز رسانی : 29 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 20*20 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
20*20 2 6 - کارخانه
-
2 نبشی 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 20*20 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
20*20 3 6 - کارخانه
19,010
03 شهریور، 1400
3 نبشی 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 25*25 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
25*25 2 6 - کارخانه
16,620
29 شهریور، 1400
4 نبشی 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 25*25 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
25*25 3 6 - کارخانه
16,250
18 خرداد، 1400
5 نبشی 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 30*30 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
30*30 3 6 - کارخانه
16,640
29 شهریور، 1400
6 نبشی 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 30*30 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
30*30 2 6 - کارخانه
16,890
29 شهریور، 1400
7 نبشی 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6
40*40 2 6 - کارخانه
19,040
08 شهریور، 1400
8 نبشی 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
40*40 3 6 - کارخانه
16,630
29 شهریور، 1400
9 نبشی 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
40*40 4 6 - کارخانه
16,610
29 شهریور، 1400
10 نبشی 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان
سایز (mm) : 50*50 ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
50*50 4 6 - کارخانه
-
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 3*30*30 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 30*30 ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6
30*30 3 6 - کارخانه
17,500
17 شهریور، 1400
2 نبشی 4*40*40 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 40*40 ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6
40*40 4 6 - کارخانه
17,500
17 شهریور، 1400
3 نبشی 5*50*50 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 50*50 ضخامت (mm) : 5 طول شاخه (m) : 6
50*50 5 6 - کارخانه
17,500
17 شهریور، 1400
4 نبشی 10*100*100 فولاد سپهر ایرانیان
سایز (mm) : 100*100 ضخامت (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
100*100 10 6 - کارخانه
18,200
08 شهریور، 1400
نبشی فولاد البرز غرب
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 8*80*80 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 80*80 ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
80*80 8 6 - کارخانه
18,000
23 مرداد، 1400
2 نبشی 10*100*100 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 100*100 ضخامت (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
100*100 10 6 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
3 نبشی 10*100*100 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 100*100 ضخامت (mm) : 10 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه
100*100 10 12 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
4 نبشی 12*120*120 طول 6 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 120*120 ضخامت (mm) : 12 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
120*120 12 6 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
5 نبشی 12*120*120 طول 12 متری فولاد البرز غرب
سایز (mm) : 120*120 ضخامت (mm) : 12 طول شاخه (m) : 12 محل تحویل : کارخانه
120*120 12 12 - کارخانه
18,100
17 شهریور، 1400
نبشی فولاد الماس یزد
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور، 1400
ردیف عنوان سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی 8*80*80 الماس یزد
سایز (mm) : 80*80 ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 6
80*80 8 6 - کارخانه
17,100
17 شهریور، 1400
2 نبشی 10*100*100 الماس یزد
سایز (mm) : 100*100 ضخامت (mm) : 10 طول شاخه (m) : 6
100*100 10 6 - کارخانه
17,100
17 شهریور، 1400
قیمت نبشی گروه صنعتی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 10 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی ضخامت 3 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
2 نبشی ضخامت 4 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 4 محل تحویل : کارخانه
4 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
3 نبشی ضخامت 5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 5 محل تحویل : کارخانه
5 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
4 نبشی ضخامت 6 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 6 محل تحویل : کارخانه
6 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
5 نبشی ضخامت 8 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 8 محل تحویل : کارخانه
8 کیلوگرم کارخانه
19,000
10 شهریور، 1400
6 نبشی ضخامت 10 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 10 محل تحویل : کارخانه
10 کیلوگرم کارخانه
14,300
24 فروردین، 1400
نبشی فابریک مشهد پروفیل
آخرین بروز رسانی : 09 شهریور، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 نبشی فابریک 3 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 3
3 کیلوگرم کارخانه
13,650
27 بهمن، 1399
2 نبشی فابریک 4 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 4
4 کیلوگرم کارخانه
18,200
09 شهریور، 1400
3 نبشی فابریک 5 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 5
5 کیلوگرم کارخانه
17,800
09 شهریور، 1400
4 نبشی فابریک 6 مشهد پروفیل
ضخامت (mm) : 6
6 کیلوگرم کارخانه
17,800
09 شهریور، 1400
سپری آهنی مشهد پروفیل
آخرین بروز رسانی : 27 بهمن، 1399
ردیف عنوان سایز (mm) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 سپری آهنی 3 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 3
3 کیلوگرم کارخانه
15,300
13 دی، 1399
2 سپری آهنی 4 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 4
4 کیلوگرم کارخانه
13,850
27 بهمن، 1399
3 سپری آهنی 5 مشهد پروفیل
سایز (mm) : 5
5 کیلوگرم کارخانه
13,850
27 بهمن، 1399