چت

درب و پنجره آهنی

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : در و پنجره
از 15,700 تا 16,500 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

درب و پنجره آهنی

23 ساعت پیش
15,700 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

درب و پنجره آهنی

2 روز پیش
16,500 تومان

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

درب و پنجره آهنی

3 هفته پیش
18,573 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

درب و پنجره آهنی

2 ماه پیش
18,590 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

درب و پنجره آهنی

3 ماه پیش
16,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

درب و پنجره آهنی

5 ماه پیش
18,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

درب و پنجره آهنی

5 ماه پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

درب و پنجره آهنی

5 ماه پیش
14,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

دنیای قراضه ناصری

امتیاز کاربر : %46

درب و پنجره آهنی

7 ماه پیش
14,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

درب و پنجره آهنی

8 ماه پیش
15,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

درب و پنجره آهنی

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

درب و پنجره آهنی

11 ماه پیش
13,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

درب و پنجره آهنی

11 ماه پیش
13,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

درب و پنجره آهنی

11 ماه پیش
14,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

درب و پنجره آهنی

11 ماه پیش
14,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

درب و پنجره آهنی

11 ماه پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

درب و پنجره آهنی

11 ماه پیش
14,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

درب و پنجره آهنی

1 سال پیش
13,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

درب و پنجره آهنی

1 سال پیش
11,720 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

درب و پنجره آهنی

2 سال پیش
10,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

درب و پنجره آهنی

2 سال پیش
10,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

درب و پنجره آهنی

2 سال پیش
10,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×