چت

سفاله چدن

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : سفاله چدن
از 14,350 تا 16,200 تومان

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

23 ساعت پیش
14,350 تومان

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

سفاله چدن

1 هفته پیش
16,200 تومان

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

سفاله چدن

3 هفته پیش
15,253 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

سفاله چدن

3 ماه پیش
11,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سالکی

امتیاز کاربر : %60

سفاله چدن

3 ماه پیش
16,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

سفاله چدن

5 ماه پیش
16,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

سفاله چدن

5 ماه پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

سفاله چدن

6 ماه پیش
16,186 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

6 ماه پیش
13,333 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

سفاله چدن

9 ماه پیش
13,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

سفاله چدن

9 ماه پیش
13,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

سفاله چدن

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات فولاد راد همدان

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

11 ماه پیش
11,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

سفاله چدن

11 ماه پیش
13,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد رستمی

امتیاز کاربر : %41

سفاله چدن

11 ماه پیش
14,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

سفاله چدن

11 ماه پیش
13,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

سفاله چدن

11 ماه پیش
14,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

سفاله چدن

1 سال پیش
14,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سفاله چدن

1 سال پیش
16,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله 24

امتیاز کاربر : %73

سفاله چدن

1 سال پیش
15,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

سفاله چدن

1 سال پیش
11,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

1 سال پیش
125,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

سفاله چدن

2 سال پیش
9,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سامانه قراضه آهن

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

2 سال پیش
9,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

سفاله چدن

2 سال پیش
9,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

سفاله چدن

2 سال پیش
9,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

2 سال پیش
8,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه نگار

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

2 سال پیش
8,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سفاله چدن

2 سال پیش
9,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

سفاله چدن

2 سال پیش
9,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

سفاله چدن

2 سال پیش
9,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×