چت

درجه یک

قراضه (ضایعات)
نوع قراضه : آهن درجه یک

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

درجه یک

3 هفته پیش
18,225 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرشید طبیبی

امتیاز کاربر : %55

درجه یک

2 ماه پیش
16,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

درجه یک

2 ماه پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

درجه یک

3 ماه پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

درجه یک

5 ماه پیش
18,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شقاسی

امتیاز کاربر : %50

درجه یک

5 ماه پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رضا کهربایی

امتیاز کاربر : %66

درجه یک

5 ماه پیش
14,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

درجه یک

6 ماه پیش
14,783 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

درجه یک

8 ماه پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

درجه یک

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

درجه یک

11 ماه پیش
13,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

درجه یک

11 ماه پیش
14,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

امید دیواری

امتیاز کاربر : %45

درجه یک

11 ماه پیش
143,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

درجه یک

11 ماه پیش
15,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

درجه یک

11 ماه پیش
14,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

درجه یک

11 ماه پیش
15,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

درجه یک

1 سال پیش
16,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

درجه یک

1 سال پیش
13,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

درجه یک

1 سال پیش
13,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سامانه قراضه آهن

امتیاز کاربر : %67

درجه یک

1 سال پیش
13,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

درجه یک

2 سال پیش
10,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

درجه یک

2 سال پیش
10,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

درجه یک

2 سال پیش
10,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه نگار

امتیاز کاربر : %67

درجه یک

2 سال پیش
10,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

درجه یک

2 سال پیش
10,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

درجه یک

2 سال پیش
9,120 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

درجه یک

2 سال پیش
10,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×