چت
کد کاربری :

f24-3556

تاریخ عضویت :

24 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

البرز - کرج

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) تیرآهن میلگرد لوله صنعتی ...

کد کاربری :

f24-836

تاریخ عضویت :

28 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها تیرآهن شمش و تختال پروفیل میلگرد نبشی ...

کد کاربری :

f24-832

تاریخ عضویت :

28 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق روغنی (سرد) شمش و تختال ورق گالوانیزه میلگرد ...

کد کاربری :

f24-631

تاریخ عضویت :

24 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن ورق گالوانیزه ورق اسید شویی سیم و سایر مفتول ها ...

کد کاربری :

f24-13496

تاریخ عضویت :

04 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل z (زد) لوله مبلی

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) پروفیل ورق اسید شویی ورق قلع اندود (تین پلیت) ...

کد کاربری :

f24-15889

تاریخ عضویت :

28 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد ناودانی نبشی ورق گرم (سیاه) تیرآهن

کد کاربری :

f24-13393

تاریخ عضویت :

10 فروردین، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق قلع اندود (تین پلیت)

کد کاربری :

f24-4737

تاریخ عضویت :

25 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - آذرشهر

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

نبشی پروفیل سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-4260

تاریخ عضویت :

27 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد نبشی ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-14294

تاریخ عضویت :

30 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی میلگرد

کد کاربری :

f24-5301

تاریخ عضویت :

23 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - اسلامشهر

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) نبشی ورق گالوانیزه

کد کاربری :

f24-13993

تاریخ عضویت :

10 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن نبشی ناودانی میلگرد کلاف شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-13573

تاریخ عضویت :

27 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-9635

تاریخ عضویت :

29 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه پروفیل نبشی ...

کد کاربری :

f24-4591

تاریخ عضویت :

13 آبان، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

قزوين - قزوين

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن نبشی میلگرد

کد کاربری :

f24-3788

تاریخ عضویت :

20 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق گالوانیزه پروفیل تیرآهن ...

کد کاربری :

f24-17058

تاریخ عضویت :

29 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - بناب

خدمات بازرگانی :

میلگرد ناودانی نبشی پروفیل تیرآهن تیرآهن ...

کد کاربری :

f24-16985

تاریخ عضویت :

21 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

سایر سایر تیرآهن تیرآهن هاش میلگرد ناودانی ...

کد کاربری :

f24-16683

تاریخ عضویت :

14 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن نبشی میلگرد کلاف

کد کاربری :

f24-16306

تاریخ عضویت :

21 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

لوله صنعتی لوله مانیسمان تیرآهن میلگرد پروفیل ناودانی ...

کد کاربری :

f24-16070

تاریخ عضویت :

23 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

فلزات آلیاژی

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی پروفیل تیرآهن تیرآهن هاش ناودانی لوله داربستی ...

کد کاربری :

f24-14814

تاریخ عضویت :

21 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - بناب

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ناودانی نبشی پروفیل ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-14675

تاریخ عضویت :

22 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل پروفیل تیرآهن فلزات آلیاژی ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-13349

تاریخ عضویت :

23 اسفند، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) تیرآهن میلگرد نبشی ...

کد کاربری :

f24-13105

تاریخ عضویت :

10 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ...

کد کاربری :

f24-13090

تاریخ عضویت :

06 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد پروفیل نبشی

کد کاربری :

f24-12405

تاریخ عضویت :

04 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-11962

تاریخ عضویت :

07 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - لنجان

کارخانه :

قوطی ستونی پروفیل پروفیل z (زد)

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) نبشی ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه تیرآهن میلگرد

کد کاربری :

f24-11796

تاریخ عضویت :

10 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه نبشی ناودانی لوله مانیسمان پروفیل ...

کد کاربری :

f24-11789

تاریخ عضویت :

10 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال نبشی فلزات غیر آهنی

×